Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

з соціології

ПРОГРАМА

вступного випробування на освітній рівень - бакалавр

(зі скороченим терміном навчання)

з дисципліни «Соціологія» 

Тема 1. Предметне поле соціологічного знання.            

          Загальне поняття соціології, її об’єкт, предмет. Структура соціологічної науки. Теоретична та прикладна соціологія. Співвідношення загальної соціологічної теорії та спеціальних і галузевих соціологій. Предмет, завдання та категоріальний апарат соціологічної теорії. Методологічні основи загальної соціологічної теорії. Основні підходи до вивчення суспільства. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Принципи комплексності, системності, детермінізму, історизму в соціологічному знанні. Загальна соціологічна теорія у системі суспільних та гуманітарних наук. Функції соціологічної теорії, її завдання у вирішенні проблем реформування суспільства.


Тема 2. Соціологічні методи пізнання соціальної реальності.

           Метод в соціології як засіб побудови та обгрунтування системи соціологічного знання. Функціональний характер взаємозв’язків  між методом і теорією. Класифікація методів пізнання соціальної реальності. Позитивістське, функціоналістське, марксистське поняття методу в соціології. Рівні соціального аналізу. Соціологічні методи та їх залежність від рівня розвитку дослідницької техніки.

Тема 3. Закони і категорії соціології.

         Поняття соціального закону. Класифікація соціальних законів. Соціальні закони та закономірності: проблеми вивчення. Система соціологічних категорій.  Співвідношення понять “соціальне” і “суспільне”. Поняття “соціальні зв’язки”, “соціальні спільності”, “соціальні явища”, “соціальні процеси”, “соціальні відносини”, “соціальні дії ”,“соціальні взаємодії ”.

Тема 4.Основні теоретичні парадигми в соціології.

          Поняття парадигми в соціології. Класифікація парадигм в сучасній соціології. Парадигми макро- і макрорівнів. Теорія структурного функціоналізму Т. Парсонса. Теорія функціонального аналізу Р. Мертона. Конфліктологічні теорії (Р. Дарендорф, Л. Козер, Ч. Міллз). Теорія соціального обміну (Дж. Хоманс). Теорія символічного інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер). Теорія управління враженнями (Е. Гоффман). Психоаналітична теорія (3. Фрейд). Етнометодологія Г. Гарфінкеля.

Тема 5. Суспільство як соціальна система.

           Теоретичні засади вивчення суспільства в структурному функціоналізмі. Соціологічні уявлення про суспільство. Закони розвитку та головні ознаки суспільства. Суспільство як система. Поняття соціальних та соціетальних систем. Структурні елементи суспільної системи. Соціальні спільності та їх різновиди. Соціальні підсистеми, їх елементи і взаємодія. Поняття суспільного життя. Біологічні, географічні, демографічні, економічні, соціокультурні засади суспільного життя.

Тема 6. Соціальна структура суспільства.

            Поняття соціальної структури суспільства. Види та елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Типологія соціальних спільнот. Ускладнення соціальної структури як чинник суспільного розвитку. Поняття соціальної мобільності. Проблема маргінальності соціальних утворень. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення і розвитку соціальної структури суспільства. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Головні канали та джерела формування середнього та вищого класів в сучасній Україні.

Тема 7. Соціальні процеси.

          Соціальні процеси як послідовні зміни явищ суспільного буття. Класифікація соціальних процесів. Марко і мікро соціальні процеси як предмет соціологічного аналізу. Проблеми науково - обґрунтованого вимірювання соціальних процесів. Соціальні рухи, їх природа та типи. Причини і цикли соціальних рухів. Соціальні ситуації як чинники соціальних та громадських рухів. Соціальні та громадські рухи в Україні.

Тема 8.Особистість в системі соціальних відносин.

          Сутність поняття “особистість”. Структурні елементи особистості: фізіолого-біологічний, психологічний та соціологічний. Особистість, індивідуальність та індивід. Типи особистості. Соціальна складова особистості (цінності, ціннісні орієнтації, потреби, інтереси, норми поведінки та спілкування, установки, мотиви діяльності). Рівні інтеграції індивіда в суспільство: соціально-економічний, функціональний, нормативний і міжособовий.           Соціалізація особистості: сутність поняття, механізми. Соціальна активність як особлива якісна характеристика особистості. Особа і група. Самосвідомість, соціальний статус, система соціальних ролей. Особистість в системі суспільних відносин. Механізм соціальних та міжіндивідуальних взаємовідносин.

Тема 9.Соціальні зміни. Теорії суспільного розвитку.

           Поняття соціальних змін. Основні чинники соціальних змін: економічні, політичні, культурні тощо. Соціологічні теорії соціальних змін: еволюційні, циклічні теорії, теорії індустріального та постіндустріального суспільства. Масштаби соціальних змін: загально цивілізаційні, макросоціальні, мікросоціальні. Види соціальних змін. Сумісність соціальних змін та культури. Соціологічний аналіз інновацій в соціальній, економічній, політичній, культурній сферах життєдіяльності сучасного українського суспільства.

Структура екзаменаційного білету

Білет № -

1.    Дайте відповіді на тестові завдання:

Дайте прийняте в соціології визначення поняття “суспільство”:

1) сукупність взаємодіючих між собою індивідів та груп, які функціонують на основі певних законів, норм, традицій  тощо;

2) система узаконених безособистісних вимог та стандартів поведінки;

3) сукупність людей, які безпосередньо взаємодіють один з одним, відчуваючи свою приналежність до групи і сприймаються іншими як члени відповідної групи;

4) форма культури, витвори якої стандартизуються і поширюються серед публіки без урахування регіональних, релігійних або класових субкультур.

2.    Поняття соціальних змін, їх класифікація. Які соціальні зміни відбуваються в сучасній Україні?

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

          Вступні випробування складають у письмовій формі. Картка тестування містить 6 завдань, 2 з яких у теоретичній формі, 4 – у тестовій формі.

Під час виконання письмового завдання вступнику не дозволено користуватися допоміжними матеріалами: записами (шпаргалками), словниками, довідниками, конспектами та електронними засобами зв`язку.

Складаючи вступне випробування,  вступник повинен виявити розуміння досягнень  світової соціологічної думки, процесів сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва, механізму функціонування національної економіки та світового господарства.

Відповідь вступника оцінюється у балах. Кожне теоретичне завдання оцінюється окремо за 20-ти бальною системою, яка передбачає диференціацію балів за такою шкалою: 20, 10  або 0 балів. Відповідь оцінюється в 20 балів за умови, коли вступник дав повну теоретично правильну та аргументовану відповідь на питання білета.

Така відповідь виявляє:

-       глибоку обізнаність абітурієнта з теоретичними положеннями, які розкривають сутність та структуру питання, у розгорнутому, вичерпному викладі його змісту;

-       вільне володіння термінологією, знання та розуміння фундаментальних соціальних законів, закономірностей і тенденцій;

-       уміння користуватися методами наукового аналізу соціальних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

-       здатність вступника висловити та аргументувати своє ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

-       уміння використовувати фактичні та систематичні дані водночас зі знаннями  теоретичного матеріалу;

-       уміння розкрити зміст пояснювальних моделей, ілюструвати певні зв'язки соціальних явищ за допомогою формул і графічних зображень;

-       здатність застосовувати певні моделі  у поясненні конкретних соціальних ситуацій;

-       уміння використовувати соціологічні знання для аналізу сучасних проблем соціально-економічного розвитку українського суспільства.

Оцінка 10 балів ставиться за відповідь, яка є недостатньо повною та обґрунтованою, логічно викладеною, і містить такі недоліки:

-       часткове розкриття змісту соціальних понять, категорій, законів, закономірностей та їхнього взаємозв’язку;

-       незнання альтернативних підходів, трактувань (за наявності таких в соціологічній літературі) щодо вузлових проблем соціологічної науки;

-       недостатній зв’язок теоретичних знань з сучасною соціальною реальністю, зокрема в Україні;

-       недостатнє використання фактичного і статистичного матеріалу.

Відповідь оцінюється нулем балів, коли виклад матеріалу має поверховий, безсистемний характер і не розкриває сутності питання або в ньому наявні грубі помилки, перекручення змісту, недбала форма викладу, що свідчить про незнання загальних положень з основ соціології.

Відповідь на тестове завдання передбачає диференціацію балів за шкалою: 5 або 0 балів.

Максимальна сума балів за відповіді на всі 6 завдань – 60.

Якісна шкала оцінювання відповідей передбачає два рівні знань: достатній та недостатній. Достатній рівень, що дає право участі у конкурсі, відповідає 20 та більше балам.

Рекомендована література:

          1. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 
         2. Бакіров В.С. Соціологія в постмодерністському контексті // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2000. – № 492: Соціологічні дослідження сучасного суспільства.
         3. Вербець В.В. [та ін.]. Соціологія: курс лекцій: навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 550 с.
        4. Головаха Є. Соціологічні знання: специфіка, критерії науковості та перспективи розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2004.– №
        5. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посіб.– К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.
        6. Жоль К.К. Соціологія. Навчальний посібник. –К.: Либідь,2005.- 440 c.
        7. Злобіна О. Категорія „особистість” у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 4.
         8. Култаєва М.Д., Навроцький О.І., Шеремет І.І. Європейська теоретична соціологія XX-XXIстоліття: навч. посібник для студ. ВНЗ. – Х., 2008. – 328 с.
         9. Костенко Н., Макеєв С. Місце і час соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1.
         10. Королько В., Танчер В. Головні напрями сучасного соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–1999.–№ 1.
         11. Лукашевич М.П., ТуленковМ.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник для студентів вузів. – К.: Каравела, 2006. – 312 с. 
         12. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія: основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник. - К.: Каравела, 2008. - 544 с.

        13.Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М., 2006
        14.Миллс Ч. Социологическое воображение. – М.,2001.
        15. Макеєв С. Соціальний інститут: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4.
        16.Михальченко М.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы ? – К., 2001.
         17. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2000.
         18. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
         19. Попова І. Публічність соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2.

          20. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2003.

          21. Перегуда Є.В. Соціологія: навчальний посібник / Є.В. Перегуда та ін. –П26 К.: КНУБА, 2012. – 140 с
          22. Примуш М.В. Загальна соціологія: навчальний посібник /М.В. Примуш. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – С. 12-38.
          23. Рудакевич М.П. Общество как система // Вопросы философии. – 2001.–№ 12.
          24. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: Досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 3.
         25. Соціологія: підручник / за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2008. – С. 9-21.
         26. Соціологічна теорія: традиція та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А.Ручки. – К.,2007.
         27. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
         28. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.
         29. Соціологія: Підручник / 3-тє вид., стереотипне. За ред. В.М. Пічі. ­– Львів: „Новий світ-2000”, 2007. – 280 с.
        30. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – 2-ге вид., перероб., доп. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 559 с.
        31. Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 455 с.
        32. Соціологія: навч. посіб. / За редакцією Макєєва С.О. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
        33. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге. К.: Атіка, 2007. – 480 с.
        34. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004.
        35. Соціологічна енциклопедія/ Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.     
        36. Соціологія [~~Текст~~] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. Б. Артеменко, А. Б. Фляшнікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 188, [4] с. - Б. ц. 

        37. Соціологія [~~Текст~~] : навч. посіб. / Г. В. Дворецька ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 428, [4] с. - Б. ц. 
        38. Теоретическая социология .Антология: В 2ч – М.,2002.  
        39. Танчин І.З. Соціологія: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 351 с.
        40.Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. 
        41.Тарасенко В. Науковий інтелект соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1.
        42. Тощенко Ж. Парадигмы, структура и уровни социологического анализа // Социологические исследования. – 2007. – №9.
        43. Ципко С.Ю. Загальна соціологічна теорія як навчальна дисципліна: методологічні проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 225. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2005.
         44. Ципко С. Соціальні закони та закономірності: соціологічний дискурс //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Випуск 352-353. Філософія. – Чернівці, 2007.
          45. Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009. – С. 18-35.
         46. Черниш  Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 c.
         47. Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования.–2001. – № 9.
         48. Шульга М.О. Стратегія розвитку соціологічної теорії в нових реаліях українського   суспільства // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали IВсеукраїнської соціологічної конференції. – К.,2001
         49. Юрій М.Ф. Соціологія: підручник.- К. : Кондор, 2007. –288 с.

Завантажити програму вступного випробування з соціології

Остання редакція: 05.07.18