Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Правила прийому

                                                                  

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»
у 2021році
(Інститут бізнес-освіти)

І. Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності в Інституті бізнес-освіти  державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, Правил прийому до ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2021 році та Положення про Інститут бізнес-освіти.

2. Організацію прийому до Інституту бізнес-освіти здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету.

3. Приймальнакомісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію університету, затвердженим ректором університету.

4.  Форма навчання в Інституті бізнес-освіти –заочна.

5.  Терміни навчання для здобуття освітнього ступеня  магістр - 1 рік 9 місяців.

6. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей вступника.

7. Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка магістра за відповідною спеціальністю.

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття другої вищої освіти

1.  До Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для здобуття ступенів другої вищої освіти приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  - для здобуття ступеня магістра.

2. Для вступу на освітню програму «Правове регулювання економіки» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра права.

3. Для вступу на освітні програми «Бізнес-адміністрування» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за умов наявності стажу  професійної діяльності не менше 1 року.

4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які сформовані Інститутом бізнес-освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (додаток 1, 2  Правил).

   

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців в Інституті бізнес-освіти здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах договору).

  

ІV.Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та    зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії

      - В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

       понеділок – п`ятниця з 9ºº до 18ºº (без обідньої перерви);

       субота та неділя – вихідні дні.

 

2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

11 травня – 18:00

03 червня 2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня2021року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

15 липня– 27 вересня 2021 р.

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

30червня 2021 року

Фахові вступні випробування, а також додаткові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит

 

28вересня - 29вересня 2021 р.

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30вересня 2021 року

 

3. Прийом заяв  і документів,  конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

11 травня – 18:00

03 червня 2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня2021року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

15 липня– 27 вересня 2021 р.

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

30червня 2021 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02 липня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року

 

4. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Прийом заяв та документів

І етап:  15 липня – 27 вересня 2021 до 13.00

ІІ етап: 01 жовтня  - 26 листопада 2021 до 13.00

Фахові вступні випробування,

І етап: 28 вересня-29 вересня 2021

ІІ етап: 27 листопада 2021

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

І етап:  не пізніше 30 вересня2021

ІІ етап: не пізніше 30 листопада 2021

 

5.  Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

6. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування проводиться за адресою: проспект Перемоги 54/1, корпус №1КНЕУ.

7. Прийом документів на здобуття другої вищої освіти проводиться за адресою: вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 81, корпус № 6  КНЕУ.

 

 

 

V. Порядок прийому заяв і документів.

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – заява) у паперовій формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. В заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію та освітню програму.

  3. При поданні заяви вступник пред`являє особисто:

      -  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

       -  документ державного зразка про раніше здобутий освітньо – кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.

4. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про вищу освіту;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (відповідно до п.3 та п.4 розділу ІV);
 • копію трудової книжки (завірену за місцем роботи);
 • копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;
 • копію паспорта громадянина України (стор. 1,2, 11);
 • копію шлюбного  свідоцтва або  свідоцтва  про зміну прізвища(для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копію закордонного паспорта (стор. 1)за наявністю;
 • 2 фотокартки  розміром 3x4 см;
 • 2 конверта з марками;
 • 1 картонна папка.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

5. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі. Недостовірність інформації, поданої вступником до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття Приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

   6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

   7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензії та сертифікатом про державну акредитацію університету за обраною спеціальністю, а також надання ним згоди на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  підтверджується  його особистим підписом.

   8.  Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов`язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

VI. Вступні випробуваннята конкурсний відбір

1.Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання осіб, що мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту. 

2. Прийом до Інституту бізнес-освітиздійснюється на конкурсній основі зарезультатами фахових вступних випробовувань:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄВІ);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та фахових вступних випробувань (з економіки);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та фахового вступного випробування (з психології);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» - у формі внутрішніх вступних випробувань з іноземної мови та економіки;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - у формі внутрішніх вступних випробувань з іноземної мови та  психології.

3.Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складених в рік вступу.

4.Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.

5.Фахові вступні випробовування проводяться у вигляді письмового тестування. З програмними питаннями з економіки, права та психології можна ознайомитися в Інституті бізнес-освіти (вул.Ю.Іллєнка (Мельникова), 81, корпус 6 КНЕУ) або на  веб-сайті  www.kneu.edu.ua(на сторінці Інституту бізнес-освіти).
         6.Для проведення вступних випробовувань  створюються фахові атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про Приймальну комісіюДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати вступних випробовувань  оцінюються у балах. Максимальна сума балів – 160.  До конкурсу допускаються вступники, які отримали 120  і більше балів.

7.Проведення вступних випробовуваньздійснюється у два етапи за розкладом, який затверджує Приймальна комісія університету.

8.Апеляційна комісія працює у період проведення вступних  випробовувань.Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректората здійснюється згідно положення про апеляційну комісію.
Апеляція щодо виставленої оцінки має бути обґрунтованою  іприймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Приймальноїкомісії після оголошення результатів вступних випробовувань.Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться допроведення повторного випробовування.

 

VІI. Зарахування до Інституту бізнес-освіти

1. Зарахування на навчання проводитьсяза конкурсним балом окремо з кожної  спеціальностіта рівня підготовки в рамках ліцензійного обсягуне пізніше 30листопада .

2. Особи, які за результатами вступного випробовування отримали не менше  120балів, але не пройшли за конкурсом на обрану ними програму, можуть бути зараховані на інші програми за умов наявності вакантних місць за рішенням Приймальної комісії та їх заявою.

3. На вакантні місця ліцензованого обсягу, може проводитись додаткове конкурсне зарахування за рішенням Приймальної комісії.

4.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Інституту бізнес-освіти.

5.  Особи, які зараховані до Інституту бізнес-освіти на відповідні  програми, повинні упродовж 15 календарних днів з дня підписання наказу, укласти з університетом Договір про навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У випадку не підписання у встановлені терміни такого договору, студенти відраховуються з університету.

6. Студенти, які без поважних причин не з’явилися на першу сесію,  відраховуються з Інституту бізнес-освіти.

 

Додаток 1

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 в 2021 році

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра для здобуття освітнього  ступеня магістра

Заочна форма навчання

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)

Фахове випробування,

ЄВІ з іноземної мови,

ЄВІ

Термін

навчан

ня

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

 • Бізнес-економіка іаналітика

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

053 Психологія

 • Практична психологія

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з психології)

1 р. 9 м.

08

Право

081 Право

 • Правове регулювання економіки

 

ЄВІ з іноземної мови,

ЄВІ з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 9 м.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

 • Управління територіальними громадами

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

07

У п р а в л і н н я   т а   а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Банківський та страховий ризик-менеджмент

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

073 Менеджмент

 • Бізнес-адміністрування (універсальна)
 • Бізнес-адміністрування (англомовна)
 • Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров’я
 • Бізнес-адміністрування у сфері енергетики
 • Бізнес-адміністрування вагробізнесі
 • Менеджмент персоналу у бізнесі
 • Управління міжнародним бізнесом

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

075 Маркетинг

 • Маркетинговий менеджмент

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Менеджмент підприємницької діяльності

 

ЄВІ з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

 

 

Додаток 2

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 в 2021 році

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь спеціаліста, магістра  для здобуття освітнього  ступеня магістра

Заочна форма навчання

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)

Фахові випробування,

ЄВІ з іноземної мови,

ЄВІ

Термін

навчан

ня

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

 • Бізнес-економіка іаналітика

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

053 Психологія

 • Практична психологія

Фахові випробування

(з психології,

з іноземної мови)

1 р. 9 м.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

 • Управління територіальними громадами

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

07

У п р а в л і н н я   т а   а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Банківський та страховий ризик-менеджмент

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

073 Менеджмент

 • Бізнес-адміністрування (універсальна)
 • Бізнес-адміністрування (англомовна)
 • Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров’я
 • Бізнес-адміністрування у сфері енергетики
 • Бізнес-адміністрування вагробізнесі
 • Менеджмент персоналу у бізнесі
 • Управління міжнародним бізнесом

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

075 Маркетинг

 • Маркетинговий менеджмент

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Менеджмент підприємницької діяльності

 

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

 

 

 

Остання редакція: 14.07.21