Інститут бізнес-освіти

Фінансовий менеджмент проектів

Програма спрямована на підготовку спеціалістів і менеджерів усіх рівнів банків, кредитних установ, компаній з управління активами (КУА), недержаних пенсійних фондів, лізингових, страхових та інших фінансових компаній, а також спеціалістів і менеджерів фінансових та аналітичних підрозділів підприємств промислового сектору економіки, приватних підприємців, які бажають набути глибоку професійну освіту з питань організації фінансування інвестиційних проектів.

Завдання  програми:

 • Сформувати навики з організації процесу фінансування інвестиційних проектів та управління портфелем фінансових інвестицій. 
 • Отримання фундаментальних теоретичних і практичних знань з фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
 • Опанування теоретичними основами та набуття практичних навичок аналітичної роботи з метою визначення вартості інвестиційного капіталу.
 • Отримання базових знань з інвестиційного аналізу.
 • Отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань кредитування інвестиційних проектів, оцінки інвестиційної кредитоспроможності замовника, управління ризиками інвестиційного кредитування.
 • Отримання знань з питань організації та функціонування іпотечного ринку.
 • Надання базових знань та практичних навичок щодо діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування.

Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

Аналізувати: інвестиційний ринок; інвестиційну привабливість фірми-емітенту (сфери діяльності, регіону, країни); ТЕО інвестиційних проектів;  обсяги виконання будівельно-монтажних, проектно-вишукувальних та інших капітальних робіт за проектом; джерела фінансування інвестиційних проектів; ефективність інвестиційних рішень (вибір фінансових активів для портфельного інвестування); ефективність управління портфелем цінних паперів

Організовувати: фінансування інвестиційних проектів; професійне опрацювання проектної документації; детальний аналіз кошторисної документації (локальних, об’єктних, зведених кошторисів).

Розробляти: бізнес-план інвестиційного проекту; бюджет інвестиційного проекту; інвестиційну політику фінансової установи; стратегію, тактику формування і реструктуризації портфеля цінних паперів.

Визначати: об’єкти проектного фінансування; оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів; вартість та дохідність фінансових інструментів для інвесторів; інвестиційні ризики та заходи щодо їх мінімізації.

Оцінювати: можливості участі фінансових установ у реалізації інвестиційних проектів; інвестиційні проекти; фінансові інструменти; інвестиційну кредитоспроможність замовників; майно та майнові права суб’єктів інвестиційної діяльності; якість та достовірність укладених кошторисів (локальних, об’єктних та зведеного кошторисного розрахунку).

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка забезпечується:

 • залученням професорсько-викладацького складу високої кваліфікації;
 • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій, які забезпечують отримання теоретичних знань та необхідних практичних навичок з питань фінансування інвестиційних проектів;
 • використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні дипломних магістерських робіт під керівництвом викладачів високої кваліфікації;
 • проведенням консультативних, проблемних теоретико-методичних занять, тренінгів з управління фінансами підприємств, участю студентів в наукових конференціях з актуальних питань фінансування та кредитування інвестиційних проектів;

  Навчання за магістерською програмою забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо залучення власних, позичкових та залучених коштів на фінансування інвестиційних проектів. Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати керівниками фінансово-кредитних установ, фінансовими, інвестиційними  менеджерами та аналітиками в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою інвестиційної стратегії підприємств.

Остання редакція: 19.05.17
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Математика для економістів

Дисципліни професійної підготовки
 • Фінансовий менеджмент в банку
 • Банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Фінансовий облік у банку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Ситуаційне моделювання банківської діяльності
 • Інвестиційний аналіз
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Соціально-психологічний тренінг

Дисципліни спеціальної підготовки
 • Інвестиційне кредитування
 • Портфельні інвестиції
 • Іпотечний ринок
 • Проектно-кошторисна справа