Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

з психології

ПРОГРАМА

вступного випробування 

з дисципліни «Психологія»

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Співвідношення народної, побутової, та наукової форм психологічного знання. Місце психології в системі наук. Об’єкт і предмет психології. Проблема предмета психології. Визначення своєрідності предмету загальної психології. Основні категорії загальної психології. Галузі сучасної психології та їх класифікація. Теоретичні галузі. Практичні галузі. Міждисциплінарні зв’язки психології. Завдання психології. Основні тенденції розвитку сучасної психології. Сутність понять: «наукова школа», «наукова концепція», «науковий підхід». Основні проблеми психології, що визначають головні лінії теоретичних і практичних пошуків психологічної науки.

Історія розвитку і наукові школи психології (психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, транзактний аналіз, гуманістична психологія, когнітивна психологія, психологія діяльності, східна психологія).

Принцип суспільно-історичної детермінації психіки, свідомості, поведінки людини. Принцип історизму в дослідженні психіки людини. Природа людини – продукт історії. Суспільна детермінація змісту свідомості, психологічних механізмів, будови індивідуальної свідомості та психологічної структури особистості. Соціальні та природні умови психічного розвитку людини. Критичний аналіз вирішення проблеми зв’язку природного і соціального в різних теоріях. Принцип спілкування в психології. Роль спілкування в розвитку психічних функцій, процесів і станів.

Основні закони і закономірності психології. Питання про закони в психології. Діалектика. Закони психічного розвитку, закономірності процесу інтеріоризації та екстеріоризації у процесі спільної діяльності(Л.С. Виготський). Закон періодичності різних типів діяльності у процесі розвитку суб’єкта діяльності.

 

ТЕМА 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Поняття про метод та методику психології. Специфічні риси психологічного дослідження. Методи психологічних досліджень. Множинність класифікацій психологічних методів (класифікації Б.Г. Ананьєва, С.Л. Рубінштейна, Г.Д. Пирьйова, М.С. Роговіна, Г.В. Залевського та ін.).

Теоретичні методи: теоретико-методологічний аналіз, узагальнення, порівняння для виявлення стану досліджуваної проблеми, моделювання та реконструювання, метод експертних оцінок. Організаційні методи: порівняльний (поперечних зрізів, поздовжніх зрізів, близнюковий) та комплексний. Емпіричні методи: спостереження, експеримент, опитування, психологічний аналіз процесу та продуктів діяльності, біографічний, тести. Основні правила їх проведення, види, переваги та недоліки. Уявлення про інші емпіричні методи. Методи опрацювання даних: кількісні (математико-статистичний, структурного аналізу) та якісні. Інтерпретаційні методи: генезисний та структурний.

 

ТЕМА 3. ПСИХІКА ТА ЇЇ ПРОЯВИ

Поняття про психіку. Розвиток психіки й поведінки живих істот. Форми активності живих істот: інстинкти, навички, проста розумова поведінка, свідома поведінка.

Специфічні особливості психічного: предметність, суб’єктність, чуттєва недоступність, спонтанна активність (Л. М. Веккер).

Психічні явища. Види психічних явищ: процеси, стани, властивості.

Психічні процеси. Визначення, особливості, види.

Психічні стани. Основні класифікації психічних станів. Стани свідомості та їх види. Вольові (працездатність, втома, монотонія, натхнення), афективні (тривожність, стрес, афект, фрустрація, агресія), когнітивні (зосередженість, зацікавленість, уважність) стани. Феноменологічні стани: гіпноз, навіювання (сугестія).

Психічні властивості. Поняття темпераменту. Основні властивості темпераменту. Типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Поняття характеру. Взаємозв’язок між характером і темпераментом. Задатки та здібності. Види здібностей. Загальні та спеціальні здібності.

Інтелект, функції і структура інтелекту. Характеристики інтелекту (глибина, гнучкість, оригінальність, кмітливість, широта, швидкість, точність). Основні теорії інтелекту. Креативність, функції та структура креативності. Основні теорії креативності та засоби її вимірювання.

Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий. Свідомість. Характеристики та функції свідомості. Самосвідомість. Характеристики самосвідомості. Самооцінка як центральна складова самосвідомості. «Я-концепція» як результат процесу самоусвідомлення. Поняття ідентичності. Поняття про несвідоме. Передсвідоме. Несвідоме та моделі психіки у концепціях З. Фройда, К.Юнга, Е. Берна. Форми прояву несвідомого. Несвідомі психологічні захисти: сутність та види. Автоматизми і стереотипи.

 

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Психічні процеси – основа пізнавальної сфери особистості. Основні підходи до класифікації психічних процесів (В. Вундт, Л.С. Виготський, Л. М. Веккер). Пізнавальні психічні процеси: увага (види, властивості); відчуття (види, властивості), сприймання (види, властивості); пам’ять (види, властивості, процеси);  мислення (форми, операції, види); уява (види, операції); мовлення (види, функції).

 

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФЕКТИВНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Емоції як первинна форма психічного відображення (С. Л. Рубінштейн). Емоції як вища психічна функція. Зумовленість емоцій потребами та ситуацією. Класифікація потреб. Фізіологічні основи емоцій. Проблема класифікації емоційних процесів. Фундаментальні емоції: характеристики, значення. Змішані емоції. Провідні та ситуативні емоції. Класифікації емоцій. Класифікація емоційних процесів за їх функцією в перебігу діяльності. Стенічні та астенічні емоції. Функціональна асиметрія позитивних і негативних емоцій. Зв'язок емоцій і пізнавальних процесів. Протиріччя почуттів і розуму (Платон).

Теорії базових емоцій. Первинні емоції (за У. МакДауголлом, за Р. Плутчеком). Периферійна теорія емоцій Джеймса-Ланге. Принципи диференціальної теорії емоцій. Теорія «паралелізму» У. Кеннона і Ф. Барда. Теорія диференціальних фундаментальних емоцій за К. Ізардом. Когнітивні теорії емоцій. Первинна і вторинна оцінка (за Р. Лазарус). Двофакторна теорія С. Шехтера, Дж. Сінгера.

 

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Визначення волі. Критерії вольової поведінки: свідомість, цілеспрямованість, контроль, активність. Критерії виділення вольових дій. Співвідношення вольової й довільної регуляції. Структура вольової саморегуляції. Концепція стилю вольової саморегуляції В. Моросанової. Основні операції саморегуляції: планування, оцінка, моделювання, програмування. Основні саморегуляційні вольові властивості: гнучкість та самостійність.

Концепція Н. Аха, поняття про «тенденцію, що детермінує». Три типи проблем у дослідженні вольових процесів: підтримка стійкості тенденції дії в процесі досягнення мети; ініціювання дії; подолання перешкод у ході реалізації дії.  Теорія контролю за дією Ю. Куля: два модуси контролю (орієнтація на дію й орієнтація на стан). Модель «Рубікона»  Х. Хекхаузена. Чотири фази дії: формування інтенції в підготовчій мотиваційній фазі; ініціювання дії в преакційній вольовій фазі; виконання дій на етапі акційної вольової фази; оцінка результату дії в постакційній мотиваційній фазі. Основні етапи вольового процесу. Фактори, що визначають характер прояву вольової організації людини. Взаємозв’язок вольової регуляції з іншими рівнями організації регуляторної сфери особистості.

 

ТЕМА 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Поняття мотивації. Проблема внутрішньої і зовнішньої детермінації поведінки людини. Причинна і цільова детермінація. Поняття потреби. Потребнісний стан людини і проблема їх психологічної сигналізації. Різноманіття мотиваційної сфери особистості: спонукання, потяги, схильності, прагнення, бажання, мрії, інтереси. Мотив як предмет потреби. Механізми опредмечування потреб. Модель ієрархії потреб А. Маслоу.

Функції мотиву. Основні структурні компоненти мотиваційної сфери (потяг, потреба, мотив, бажання, хотіння, інтерес, схильність, цінність, ідеал, сенс, прагнення).

Поняття «мотивація», її зв'язок з успіхом в діяльності. Ситуативні фактори, що визначають силу мотивації (концепція Х. Хекхаузена), впливають на успіх. Рівень домагань. Розбіжності осіб з різним рівнем домагань. Індекс «досягнення» та рівень очікувань.

Основні етапи формування мотивації на підставі потреби: формування первинного мотиву, пошукова активність, формування наміру. Інтелектуальні властивості, що визначають ефективність формування наміру. Поняття «мотиваційна установка».

 

ТЕМА 8. ОСОБИСТІСТЬ: СТРУКТУРА, РОЗВИТОК

Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Біологічне і соціальне в структурі особистості. Поняття структури особистості. Типологія особистості.

Активністьяк визначальна характеристика особистості. Особистість з точки зору системного підходу (за Б.Ф. Ломовим). Особистісний підхід в психології. Концепція особистості О.Ф. Лазурського. Інтегративно-особистісний підхід (Г. Балл). Проблема структури особистості у психології. Структура особистості за А.В. Петровським.Основні елементи структури особистості за К.К. Платоновим.

Розвиток особистості, його ознаки, фактори та умови. Основні критерії розвитку: новоутворення, сенситивні періоди, вікові кризи, соціальна ситуація розвитку. Поняття віку: біологічний, соціальний, психологічний.

 

ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТОСТІ

Поняття про соціально-психологічний простір, соціально-психологічну реальність та соціально-психологічні явища. Соціально-психологічне відображення.

Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості. Особистість з погляду соціальної психології. Особистість як функціонально-рольова характеристика індивіда. Особливості взаємозв’язку особистості та суспільства. Поняття про соціально-психологічну компетентність особистості. Соціально-психологічна структура особистості. Я-концепція, ментальність, ціннісно-змістова, когнітивна та мотиваційна сфери, емоційно-психічні стани, локус контролю, соціально-психологічний досвід, статусно-рольові параметри у структурі особистості.

Рольова поведінка особистості. Генезис ролі. Структура соціальної взаємодії: соціальні (рольові) сподівання, рольова поведінка (її мета), рольова «Я-концепція» (система рольових переживань та притягань). Зовнішня та внутрішня детермінація ролі. Явний та неявний зміст ролі. Основні ефекти рольової поведінки.

Форми соціальної взаємодії. Поняття інтеракція. Типи взаємодії. Види психологічного впливу.

Спілкування як соціально-психологічний феномен. Спілкування як специфічний вид діяльності. Реалізація особистості в соціальних, суспільних і міжособистісних відносинах. Міжособистісні стосунки та їх структура. Основні характеристики спілкування.

Актуальні проблеми соціальної перцепції.Міжособистісне пізнання. Процес розуміння партнера по спілкуванню. Перцептивні механізми. Ефекти соціальної перцепції.

Соціально-психологічні феномени групової взаємодії. Сутнісні ознаки малої соціальної групи. Соціально-психологічні ознаки малої соціальної групи. Види і структурні характеристики малої групи. Структура соціальної влади і впливу в малій групі. Лідерство і керівництво. Проблеми групової динаміки. Механізми розвитку малої групи.

 

ТЕМА 10. ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ

Конфлікт як складний соціальний феномен. Зміст, структура та класифікація конфліктів. Типологія конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Основні функції конфлікту.  Динаміка соціальних конфліктів. Основні стадії конфлікту (стадія, що передує конфлікту, конфліктна стадія, стадія вирішення конфлікту, післяконфліктна стадія). Природа соціальних конфліктів в сучасному суспільстві. Стратегії та тактики поведінки людини у конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Діагностика й попередження, шляхи і способи подолання конфліктів.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

 

Вступні випробування складають у письмовій формі. Картка тестування містить 5 завдань, 4 з яких у відкритій формі, 1 завдання представлене блоком 20 тестових завдань.

Під час виконання письмового завдання вступнику не дозволено користуватися допоміжними матеріалами: записами (шпаргалками), словниками, довідниками, конспектами та електронними засобами зв’язку.

Складаючи вступне випробування,  вступник повинен виявити розуміння досягнень світової психологічної думки стосовно сучасних психологічних феноменів та явищ, процесів розвитку психіки, свідомості та особистості, механізмів поведінки та чинників, що її обумовлюють.

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне відкрите завдання окремо) за такими критеріями:

Завдання оцінюється в 10 балів, якщо:

- відповідь на нього повна, змістовна та обґрунтована;

-глибока обізнаність абітурієнта з теоретичними положеннями, які розкривають сутність та структуру питання, у розгорнутому, вичерпному викладі його змісту;

- вільне володіння термінологією, знання та розуміння фундаментальних психологічних законів, закономірностей і тенденцій;

- практичне завдання розв'язане правильно і всі перетворення, які використовуються при  розв'язанні еквівалентні, відповідають умовам задачі;

- продемонстрована здатність вступника висловити та аргументувати своє ставлення до певної психологічної проблеми;

- виявлена здатність застосовувати певні моделі  у поясненні конкретних психологічних явищ та феноменів.

 

Завдання оцінюється в 5 балів, якщо:

-         загалом дана відповідь на поставлене питання, але немає переконливої аргументації;

-         абітурієнт помилився у застосуванні понятійного апарату;

-         допущено декілька змістових помилок, які не тягнуть за собою суттєве викривлення інформації;

-         допущено несуттєві помилки у розв’язанні практичної задачі;

-         часткове розкриття змісту психологічних понять, категорій, законів, закономірностей та їхнього взаємозв’язку;

-         недостатній зв’язок теоретичних знань з практикою, що виявляється у неможливості навести адекватні приклади, пояснити проблему, застосовуючи авторитетні думки відомих психологів;

-         недостатнє використання фактичного і статистичного матеріалу.

 

Завдання оцінюється в 0 балів, якщо:

-         завдання не розв'язане зовсім;

-         дана неправильна відповідь;

-         показані незадовільні знання з понятійного апарату й спеціальної літератури;

-         при розв'язку практичного питання допущено суттєву помилку і завдяки цьому завдання не розв'язане;

-         допущено значна кількість помилок, що сприяло викривленню змісту.

 

Тестові завдання (N=20) оцінюються по 1 балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість балів за тесовими завданнями – 20 балів.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 60 балів включно. Якісна шкалаоцінювання відповідей передбачає два рівні знань: достатній та недостатній. Достатній рівень, що дає право участі у конкурсі, відповідає 20 та більше балам.

 

УВАГА!У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

1.                Надайте характеристику гуманістичної психології як самостійного психологічного напряму дослідження особистості.

 

2.                Виокреміть переваги та недоліки спостереження як емпіричного методи дослідження. Окресліть специфіку проведення самоспостереження, визначить основні помилки та викривлення даних, що збираються за допомогою цього методу.

 

3.                Два мандрівники влаштувалися на скелі, що виходила у море, щоб спостерігати за припливом. Вони так захопилися видовищем, що не помітили, як хвилі накрили скелю. Але вони врятувалися, а після пригоди поділилися своїми враженнями.  Один запам’ятав те, як і куди пішов, де стрибнув, куди наступив, за що зачепився. Інший нічого подібного не пам’ятав. Зате міг згадати, що пережив: спочатку захват, потім тривогу, страх, паніку – «невже життя скінчено?»,  врешті – надію.

Вкажіть, про які види пам’яті йде мова в поданій ситуації? Дайте їх визначення. Чим зумовлені особливості пам’яті кожного з персонажів кейсу?

 

4.                Вкажіть, потреби якого рівня організації домінують у суб’єктів у наведених нижче ситуаціях. Визначить п’ять основних рівнів організації потреб за підходом А. Маслоу. Наведіть власні приклади кожного типу потреб.

a)                Марії Н. запропонували нову роботу з більш високим рівнем заробітної платні та можливостями кар’єрного зростання, однак вона зрозуміла, що не хоче залишати колектив, у якому склалися дружні стосунки, та відмовилась від пропозиції.

b)                Павло С. відмовився від нової посади з високим рівнем заробітної плати в новій організації, оскільки вважав, що йти працювати в нову фірму – це ризик, оскільки невідомо, скільки років ця організація буде існувати.

c)                 Галина І. перейшла працювати на посаду з меншим окладом та з неповною зайнятістю, оскільки їй потрібний був додатковий час для завершення своєї книги, над якою вона працювала ночами декілька років.

 

5.                Блок тестових завдань.

 

Оберіть одну правильну відповідь у кожному тестовому завданні.

 

1. Яка головна функція емпіричних методів дослідження?

А) організація дослідження;

Б) збирання інформації;

В) інтерпретація інформації;

Г) обробка даних, перевірка припущень.

 

2. Що було предметом психології на етапі її становлення у ХVII столітті?

А) душа;

Б) поведінка;

В) свідомість;

Г) особистість.

 

3. Який напрям психології вивчає процеси переробки інформації (сприйняття, мислення, розуміння та ін.)?

А) когнітивна психологія;

Б) психоаналіз;

В) біхевіоризм;

Г) гештальт-психологія.

 

4. Який психічний процес забезпечує відображення предмета, який в актуальний час не впливає на органи відчуттів, однак у суб’єкта була взаємодія з ним у минулому?

А) відчуття;

Б) уява;

В) сприйняття;

Г) уявлення.

 

5. Які особливості нервової системи мають меланхоліки?

А) сильна, неврівноважена;

Б) слабка;

В) сильна, врівноважена, рухлива;

Г) сильна, врівноважена, інертна.

 

6. Різновидами якого методу є «польовий» та «лабораторний»?

А) опитування;

Б) експеримент;

В) спостереження;

Г) психодіагностика.

 

7. Недоліком якого методу є обмеженість об’єму сприйняття та коливання уваги дослідника?

А) інтерв’ю;

Б) експеримент;

В) спостереження;

Г) тестування.

 

8. Який напрям психології зосереджував увагу на засобах самореалізації особистості, досягнення нею високого рівня зрілості?

А) когнітивна психологія;

Б) психоаналіз;

В) біхевіоризм;

Г) гуманістична психологія.

 

9. У якому з психологічних підходів застосовується біографічний метод збирання даних?

А) когнітивна психологія;

Б) психоаналіз;

В) біхевіоризм;

Г) гуманістична психологія.

 

10. Який психічний процес забезпечує відображення узагальнених властивостей предмета?

А) мислення;

Б) уява;

В) сприйняття;

Г) уявлення.

 

11. Яка форма уваги супроводжується вольовими зусиллями?

А) довільна;

Б) мимовільна;

В) післядовільна;

Г) внутрішня.

 

12. Яка властивість уваги виражається у здатності підтримувати зосередженість на об’єкті всупереч зовнішнім та внутрішнім перешкодам?

А) концентрація;

Б) стійкість;

В) вибірковість;

Г) розподіл.

 

13. Як називається здатність відчуттів продовжувати дію навіть після закінчення дії подразника?

А) сенсибілізація;

Б) синестезія;

В) інерція;

Г) адаптація.

 

14. Як називається властивість сприйняття, що виражається у здатності людини впізнавати предмети у змінених умовах (далека відстань, погане освітлення, незвичний кут розгляду)?

А) цілісність;

Б) предметність;

В) вибірковість;

Г) константність.

 

15. Яка форма мислення відображає встановлений зв'язок між предметами та явищами?

А) поняття;

Б) судження;

В) умовисновок;

Г) образ-схема.

 

16. Як називається операція мислення, яка забезпечує відбір значущих ознак та ігнорування другорядних?

А) аналіз;

Б) абстрагування;

В) узагальнення;

Г) систематизація.

 

17. Оберіть правильне визначення механізму психологічного зараження.

А) процес передавання емоційного стану від однієї особи до іншої;

Б) процес активізування критичності мислення сугетера через аналіз доказів;

В) слідування зразку поведінки, прийняття та відтворення привабливих рис інших;

Г) процес зниження критичності мислення, формування установки приймати ідеї сугестора без доказів.

 

18. Яку психічну особливість поклав К.Г. Юнг в основу теорії темпераменту?

А) емоційна експресивність;

Б) екстраверсія;

В) емоційна чутливість;

Г) здатність до самоконтролю.

 

19. Які психологічні характеристики притаманні сангвініку? Виключіть зайвий варіант.

А) енергійність;

Б) реактивність;

В) високий самоконтроль;

Г) невиразність емоцій.

 

20. Який компонент «Я-концепції» утворюють уявлення особистості про свої сильні сторони та слабкості, вміння та знання?

А) когнітивний;

Б) емоційний;

В) оцінний;

Г) поведінковий.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

1.                 Вікова психологія: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О. П. Коханова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 375 с.

2.                 Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки : навч. посіб. / О. В. Ловка, Л. Л. Борисенко, Л. А. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. О. В. Ловкої. – Київ : КНЕУ, 2019. – 390 с.

3.                 Загальна психологія: навч. посіб. / С. Д. Максименко ; МОН України. - Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 272 с.

4.                 Загальна психологія: теорет. курс : навч. посіб. для студентів / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 387 с.

5.                 Загальна психологія: теорія та практикум: навч. посіб. / Н. М. Ільїна, С.О. Мисник. – Суми : Унів. кн., 2017. – 352 с.

6.                 Курс загальної психології : підручник : [у 2 т.] / П. А. М’ясоїд. – К. : Алерта, 2011. – Т. 1. – 495 с.

7.                     Майерс Д.  Социальная психология : Интенсивный курс / Дэвид Майерс. — СПб. : Прайм-еврознак, 2004. — 510 с.

8.                     Майерс Д. Социальная психология : учебник / Дэвид Майерс.— СПб. : Питер, 2001. — 752 с.

9.                     Методи психологічних досліджень: навч.-метод. посібник / Фесун Г.С., Радчук В. М., Канівець Т. М. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 192 с.

10.                Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Валентина Володимирівна Москаленко. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 688 с.

11.                Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навч. посібник / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. — К. : Академвидав, 2005. — 448 с.

12.                Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник для студ. вузів : у 2 кн. / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. — К. : Либідь. — Кн. 1. : Соціальна психологія особистості і спілкування. — 2004. — 573 с.

13.                Основи психології: підручник / [О. В. Киричук, В. А. Роменець, В. О. Татенко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – Вид. 6-те, стер. – К. : Либідь, 2006. – 631 с.

14.                Психологія особистості: навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 279 с.

15.                Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення): навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. – Суми : Унів. кн., 2017. – 217 с.

 

Допоміжна

1.                 Загальнапсихологія: хрестоматія : навч. посібник / упоряд. О. В. Скрипченко та ін. – К. : Каравела, 2008. – 640 с. 

2.                 Леонтьев АН.ДеятельностьСознаниеЛичность/ А.Н.Леонтьев. –М. : Смысл, Академия, 2005. – 352 с
3.                 МакКлелланд Д. Мотивация человека / Д. МакКлелалланд. – СПб.: Питер, 2007. – 672 с.

4.                 Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии / А. Н. Леонтьев; [под ред Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой]. – М. : Смысл, 2001.– 511 с. – Электронный режим доступа : http://www.zipsites.ru/books/lektsii_po_obsch_psikhologii/

5.                 Маклаков А. Общая психология / А. Маклаков. – СПб., Питер, 2000. – Электронный режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/

6.                 М’ясоїд П. А. Загальнапсихологія: навч. посібник / П. А. М’ясоїд ; [ред. Н. В. Леонова]. – 3-тє вид., виправл. – К. : Вища шк., 2004. – 488 с.

7.                 Немов Р. Общая психология / Р. Немов. – Электронный режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov1/

8.                 Павелків Р. В. Загальнапсихологія: підручник / Р. В. Павелків. – Вид. 3-тє, доповн. – К. : Кондор, 2009. – 571 с.

9.                 Психология мотивациииэмоций/ подред.ЮБГиппенрейтер,МВФаликман. –М. :ЧеРо, 2002. – 752 с.

10.            Рубинштейн С. Л.Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. ; М. : Питер, 2006. – 712 с. 

11.            Френкин Р. Мотивация поведения. / РФрэнкин. –5-е изд. – СПб.:Питер,2003. –651  с.

12.            Хекхаузен Х.Мотивация и деятельность/ X. Хекхаузен. –2-е изд. –СПб. : Питер;М. : Смысл, 2003. – 860 с.

Остання редакція: 31.01.22