Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

з психології

ПРОГРАМА

вступного випробування 

з дисципліни «Психологія»

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Психологія як наука. Предмет і завдання психології. Психологія в системі наук. Міжпредметні зв’язки психології з педагогікою, економікою, бізнесом. Історія розвитку і наукові школи психології (психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, транзактний аналіз, гуманістична психологія, когнітивна психологія, психологія діяльності, східна психологія). Галузі психології. Методи психологічних досліджень. Множинність класифікацій психологічних методів (класифікації Б.Г. Ананьєва, С.Л. Рубінштейна, Г.Д. Пирьйова, М.С. Роговіна, Г.В. Залевського та ін.). Три основні напрями дослідження особистості: об’єктивний, суб’єктивний та проективний.

ТЕМА 2. Психіка та психічні явища

Поняття про психіку. Розвиток психіки й поведінки живих істот. Форми активності живих істот: інстинкти, навички, проста розумова поведінка, свідома поведінка. Психічні явища. Види психічних явищ: процеси, стани, властивості. Психічні процеси: увага (види, властивості); відчуття (види, властивості), сприймання (види, властивості); пам’ять (види, властивості, процеси);  мислення (форми, операції, види); уява (види, операції); мовлення (види, функції); емоції (види, функції); воля (основні етапи, детермінанти формування та розвитку). Психічні стани. Основні класифікації психічних станів. Стани свідомості та їх види. Вольові (працездатність, втома, монотонія, натхнення), афективні (тривожність, стрес, афект, фрустрація, агресія), когнітивні (зосередженість, зацікавленість, уважність) стани. Феноменологічні стани: гіпноз, навіювання (сугестія). Психічні властивості. Поняття темпераменту. Типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Поняття характеру. Взаємозв’язок між характером і темпераментом. Задатки та здібності. Види здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Інтелект, функції і структура інтелекту. Характеристики інтелекту (глибина, гнучкість, оригінальність, кмітливість, широта, швидкість, точність). Мотиваційна сфера особистості: поняття, структура. Потреби, види потреб. Мотив як спонука активності. Спрямованість особистості. Інтереси, ідеали, переконання, світогляд, ціннісні орієнтації, потяги, бажання. Мотивація: поняття, склад, зовнішні та внутрішні чинники. Процес формування мотивації на підставі внутрішньої потреби. Процес формування мотивації на підставі зовнішньовизначеної мети. Засоби впливу на мотиваційну сферу особистості. Процес формування мотивації на підставі валентності предмета.

ТЕМА 3. Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий

Рівні функціонування психіки: свідомий та несвідомий. Свідомість: функції та структура. Самосвідомість: структура, етапи становлення. Несвідоме: функції, форми прояву. Форми прояву несвідомого: сновидіння, сприймання і субсенсорне сприймання, стереотипи й автоматизми, потяги і мотиви, настановлення; інсайти; психологічні захисти; передбачення тощо. 

ТЕМА 4. Особистість: структура, розвиток

Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Біологічне і соціальне в структурі особистості. Поняття структури особистості. Типологія особистості. Основні механізми функціонування особистості в складних та невизначених умовах: засоби подолання проблеми, захисні механізми, засоби самореалізації. Розвиток особистості, його ознаки, фактори та умови. Основні критерії розвитку: новоутворення, сенситивні періоди, вікові кризи, соціальна ситуація розвитку. Поняття віку: біологічний, соціальний, психологічний. Соціально-психологічні орієнтири дослідження особистості. Соціально-психологічна структура особистості. Я-концепція, ментальність, ціннісно-змістова, когнітивна та мотиваційна сфери, емоційно-психічні стани, локус контролю, соціально-психологічний досвід, статусно-рольові параметри у структурі особистості.

Тема 5. Спілкування як ПСИХОЛОГІЧНИЙ феномен

Спілкування як соціально-психологічний феномен. Спілкування як специфічний вид діяльності. Міжособистісні стосунки та їх структура. Основні характеристики спілкування. Структура спілкування. Функції спілкування (Б. Ломов, Л. Карпенко). Підходи до класифікації видів спілкування. Характеристика діалогічного виду спілкування. Стилі спілкування. Засоби спілкування. Вербальні засоби спілкування. Невербальні засоби спілкування. Форми спілкування: бесіда, розмова по телефону, переговори, збори та ін. Культура спілкування. Сутність міжособистісної комунікації.Специфіка міжособистісної комунікації та умови її успішності. Комунікативний простір міжособистісних стосунків. Компоненти комунікативного простору міжособистісних стосунків: суб’єкти комунікації, спільна комунікативна дія, зворотний зв’язок, спільне інформаційне поле, механізми взаєморозуміння, спільне розуміння як основа налагодження діалогічних відносин. Проблема міжособистісної взаємодії в соціальній психології.Основні наукові погляди на взаємодію та її структуру. Теорія соціальної дії (М. Вебер, Т. Парсонс та ін.). Концепція символічного інтеракціонізму Дж.-Г. Міда. Структурний опис взаємодії у трансактному аналізі Е. Берна. Взаємодія як організація спільної діяльності (Г. Андреєва). Співробітництво та суперництво як основні види взаємодії. Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії. Деструктивні форми взаємодії: маніпулятивне спілкування, агресивна взаємодія, авторитарний стиль спілкування. Альтруїстична поведінка у взаємодії. Актуальні проблеми соціальної перцепції.Міжособистісне пізнання. Процес розуміння партнера по спілкуванню. Рівні розуміння: усвідомлення цілей, мотивів і установок іншої людини; прийняття цілей, мотивів і установок іншої людини як своїх. Перцептивні механізми. Ідентифікація. Емпатія: емоційна, когнітивна, предикативна, естетична. Форми емпатії: співпереживання, співчуття. Егоцентризм: пізнавальний, моральний, комунікативний. Рефлексія. Стереотипізація, види стереотипів. Каузальна атрибуція як інтерпретація причин поведінки іншої людини. Типи атрибуції за Г. Келлі: особистісна, об’єктна, атрибуція, пов’язана з обставинами. Фундаментальна помилка атрибуції. Ефекти соціальної перцепції.

Тема 6. Поняття конфлікту та можливі шляхи ЙОГО вирішення

Конфлікт як складний соціальний феномен. Зміст, структура та класифікаціяконфліктів.Типологія конфліктів. Причини виникнення конфліктів.Основні функції конфлікту.  Динаміка соціальних конфліктів. Основні стадії конфлікту (стадія, що передує конфлікту, конфліктна стадія, стадія вирішення конфлікту, післяконфліктна стадія). Природа соціальних конфліктів в сучасному українському суспільстві. Стратегії та тактики поведінки людини у конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Діагностика й попередження, шляхи і способи подолання конфліктів. 

Структура екзаменаційного білету

1.             Дайте визначення поняттю «психологічні захисти» та вкажіть функції психологічних захистів. Розкрийте сутність та наведіть приклад прояву психологічного захисту «сублімація».

2.             Розкрийте сутність психічного процесу «увага». Охарактеризуйте основні види та властивості уваги. Наведіть приклад прояву мимовільної уваги.

3.             Два мандрівники влаштувалися на скелі, що виходила у море, щоб спостерігати за припливом. Вони так захопилися видовищем, що не помітили, як хвилі накрили скелю. Але вони врятувалися, а після пригоди поділилися своїми враженнями.  Один запам’ятав те, як і куди пішов, де стрибнув, куди наступив, за що зачепився. Інший нічого подібного не пам’ятав. Зате міг згадати, що пережив: спочатку захват, потім тривогу, страх, паніку – «невже життя скінчено?»,  врешті – надію.

Вкажіть, про які види пам’яті йде мова в поданій ситуації? Дайте їх визначення. Чим зумовлені особливості пам’яті кожного з персонажів кейсу?

4.             Назвіть основні стратегії подолання конфлікту. Визначить позитивні та негативні аспекти такої стратегії «уникання». Наведіть приклади.

5.                Блок тестових завдань (20 тестових завдань – по 1балу за правильну відповідь)

1). Яка головна функція емпіричних методів дослідження?

А) організація дослідження;

Б) збирання інформації;

В) інтерпретація інформації;

Г) обробка даних, перевірка припущень.

2). Різновидами якого методу є «польовий» та «лабораторний»?

А) опитування;

Б) експеримент;

В) спостереження;

Г) психодіагностика.

3). Недоліком якого методу є обмеженість об’єму сприйняття та коливання уваги дослідника?

А) інтерв’ю;

Б) експеримент;

В) спостереження;

Г) тестування.

4). Що було предметом психології на етапі її становлення у ХVII столітті?

А) душа;

Б) поведінка;

В) свідомість;

Г) особистість.

5). Який напрям психології вивчає процеси переробки інформації (сприйняття, мислення, розуміння та ін.)?

А) когнітивна психологія;

Б) психоаналіз;

В) біхевіоризм;

Г) гештальт-психологія.

6). Який напрям психології зосереджував увагу на засобах самореалізації особистості, досягнення нею високого рівня зрілості?

А) когнітивна психологія;

Б) психоаналіз;

В) біхевіоризм;

Г) гуманістична психологія.

7). У якому з психологічних підходів застосовується біографічний метод збирання даних?

А) когнітивна психологія;

Б) психоаналіз;

В) біхевіоризм;

Г) гуманістична психологія.

8). Який психічний процес забезпечує відображення предмета, який в актуальний час не впливає на органи відчуттів, однак у суб’єкта була взаємодія з ним у минулому?

А) відчуття;

Б) уява;

В) сприйняття;

Г) уявлення.

9). Яка форма уваги супроводжується вольовими зусиллями?

А) довільна;

Б) мимовільна;

В) післядовільна;

Г) внутрішня.

10). Яка властивість уваги виражається у здатності підтримувати зосередженість на об’єкті всупереч зовнішнім та внутрішнім перешкодам?

А) концентрація;

Б) стійкість;

В) вибірковість;

Г) розподіл.

11). Як називається здатність відчуттів продовжувати дію навіть після закінчення дії подразника?

А) сенсибілізація;

Б) синестезія;

В) інерція;

Г) адаптація.

12). Як називається властивість сприйняття, що виражається у здатності людини впізнавати предмети у змінених умовах (далека відстань, погане освітлення, незвичний кут розгляду)?

А) цілісність;

Б) предметність;

В) вибірковість;

Г) константність.

13). Яка форма мислення відображає встановлений зв'язок між предметами та явищами?

А) поняття;

Б) судження;

В) умовисновок;

Г) образ-схема.

14). Як називається операція мислення, яка забезпечує відбір значущих ознак та ігнорування другорядних?

А) аналіз;

Б) абстрагування;

В) узагальнення;

Г) систематизація.

15). Оберіть правильне визначення механізму психологічного зараження.

А) процес передавання емоційного стану від однієї особи до іншої;

Б) процес активізування критичності мислення сугетера через аналіз доказів;

В) слідування зразку поведінки, прийняття та відтворення привабливих рис інших;

Г) процес зниження критичності мислення, формування установки приймати ідеї сугестора без доказів.

16). Які особливості нервової системи мають меланхоліки?

А) сильна, неврівноважена;

Б) слабка;

В) сильна, врівноважена, рухлива;

Г) сильна, врівноважена, інертна.

17). Яку психічну особливість поклав К.Г. Юнг в основу теорії темпераменту?

А) емоційна експресивність;

Б) екстраверсія;

В) емоційна чутливість;

Г) здатність до самоконтролю.

18). Які психологічні характеристики притаманні сангвініку? Виключіть зайвий варіант.

А) енергійність;

Б) реактивність;

В) високий самоконтроль;

Г) невиразність емоцій.

19). Який тип темпераменту має складності зі завершенням своїх справ внаслідок втрати інтересу та мотивації?

А) сангвінік;

Б) холерик;

В) флегматик;

Г) меланхолік.

20). Який компонент «Я-концепції» утворюють уявлення особистості про свої сильні сторони та слабкості, вміння та знання?

А) когнітивний;

Б) емоційний;

В) оцінний;

Г) поведінковий.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування складають у письмовій формі. Картка тестування містить 5 завдань, 4 з яких у теоретичній формі, 1- у тестовій формі.

Під час виконання письмового завдання вступнику не дозволено користуватися допоміжними матеріалами: записами (шпаргалками), словниками, довідниками, конспектами та електронними засобами зв΄язку.

Складаючи вступне випробування,  вступник повинен виявити розуміння досягнень  світової економічної думки, процесів сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва, механізму функціонування національної економіки та світового господарства.

Відповідь вступника оцінюється у балах. Кожне теоретичне завдання оцінюється окремо за 10-ти бальною системою, яка передбачає диференціацію балів за такою шкалою: 10, 5  або 0 балів.

Тестові завдання (N=20) оцінюються по 1 балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість балів за тесовими завданнями – 20 балів.

Максимальна кількість балів за відповіді на всі завдання – 60.

 Завдання оцінюється в 10 балів, якщо:

- відповідь на нього повна, змістовна та обґрунтована;

-глибока обізнаність абітурієнта з теоретичними положеннями, які розкривають сутність та структуру питання, у розгорнутому, вичерпному викладі його змісту;

- вільне володіння термінологією, знання та розуміння фундаментальних психологічних законів, закономірностей і тенденцій;

- практичне завдання розв'язане правильно і всі перетворення, які використовуються при  розв'язанні еквівалентні, відповідають умовам задачі;

- продемонстрована здатність вступника висловити та аргументувати своє ставленнядо певної психологічної проблеми;

- виявлена здатність застосовувати певні моделі  у поясненні конкретних психологічних явищ та феноменів.

Завдання оцінюється в 5 балів, якщо:

-       загалом дана відповідь на поставлене питання, але немає переконливої аргументації;

-       абітурієнт помилився у застосуванні понятійного апарату;

-       допущено деклька змістових помилок, які не тягнуть за собою суттєве викривлення інформації;

-       допущено несуттєві помилки у розв’язанні практичної задачі;

-       часткове розкриття змісту психологічних понять, категорій, законів, закономірностей та їхнього взаємозв’язку;

-       недостатній зв’язок теоретичних знань з практикою, що виявляється у немодливості навести адекватні приклади, пояснити проблему, застосовуючи авторитетні думки відомих психологів;

-       недостатнє використання фактичного і статистичного матеріалу.

Завдання оцінюється в 0 балів, якщо:

-       завдання не розв'язане зовсім;

-       дана неправильна відповідь;

-       показані незадовільні знання з понятійного апарату й спеціальної літератури;

-       при розв'язку практичного питання допущено суттєву помилку і завдяки цьому завдання не розв'язане;

-       допущено значна кількість помилок, що сприяло викривленню змісту.

Якісна шкала оцінювання відповідей передбачає два рівні знань: достатній та недостатній. Достатній рівень, що дає право участі у конкурсі, відповідає 20 та більше балам.

Рекомендована література

Основна

1.  Загальна психологія: навч. посібник/ С. Д. Максименко; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 271 с.

2.  Загальна психологія: навч. посібник / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 295 с.

3.  Курс загальної психології : підручник : [у 2 т.] / П. А. М’ясоїд. – К. : Алерта, 2011. – Т. 1. – 495 с.

4.  Основи психології: підручник / [О. В. Киричук, В. А. Роменець, В. О. Татенко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – Вид. 6-те, стер. – К. : Либідь, 2006. – 631 с.

5.  Основи психології та педагогіки: Нач.-метод. посібник / Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко. – К. : КНЕУ, 2002. – 126 с.

6.  Основи психології і педагогіки: підручник / О. І. Власова, А. А. Марушкевич. –К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2009. – 232 с.

7.  Психологія та педагогіка: Навч. посібн. / Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та інші. За заг. ред. Л. А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 406 с.

8.  Психологія та педагогіка: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Музичко, А.В. Тімакова, Л.В. Корват та інші. За заг. ред. Л.В. Музичко. – К.: КНЕУ, 2008.- 304 с.

9.  Психологія та педагогіка : навч. посібник / Н. А. Мажник, Л. О. Сасіна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 302 с.

Допоміжна

1. Загальнапсихологія: хрестоматія : навч. посібник / упоряд. О. В. Скрипченко та ін. – К. : Каравела, 2008. – 640 с. 

2.  Леонтьев А. Н.Деятельность. Сознание. Личность/ А.Н.Леонтьев. –М. : Смысл, Академия, 2005. – 352 с

3.  МакКлелланд Д. Мотивация человека / Д. МакКлелалланд. – СПб.: Питер, 2007. – 672 с.

4. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии / А. Н. Леонтьев; [под ред Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой].– М. : Смысл, 2001.– 511 с. – Электронный режим доступа : http://www.zipsites.ru/books/lektsii_po_obsch_psikhologii/

5.  Маклаков А. Общая психология / А. Маклаков. – СПб., Питер, 2000. – Электронный режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/

6. М’ясоїд П. А. Загальнапсихологія: навч. посібник / П. А. М’ясоїд ; [ред. Н. В. Леонова]. – 3-тє вид., виправл. – К. : Вища шк., 2004. – 488 с.

7. Немов Р. Общая психология / Р. Немов. – Электронный режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov1/

8. Павелків Р. В. Загальнапсихологія: підручник / Р. В. Павелків. – Вид. 3-тє, доповн. – К. : Кондор, 2009. – 571 с.

9.  Психология мотивациииэмоций/ подред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. –М. :ЧеРо, 2002. – 752 с.

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. ; М. : Питер, 2006. – 712 с. 

11. Френкин Р. Мотивация поведения. / Р. Фрэнкин. –5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. –651  с.

12. Хекхаузен Х.Мотивация и деятельность/ X. Хекхаузен. –2-е изд. –СПб. : Питер;М. : Смысл, 2003. –860 с. 

Остання редакція: 12.07.19