Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

з правознавства


ПРОГРАМА 

вступного випробування на освітній рівень бакалавр

(зі скороченим терміном навчання)

з дисципліни «Правознавство»

ТЕМА 1. Основи теорії держави і права

Основні причини виникнення держави і права. Сутність та ознаки держави. Місце та роль держави в суспільстві. Історичні типи держави. Форми держави. Функції та механізм держави. Сутність і функції права. Правові норми в системі соціальних норм. Історія становлення і розвитку України як суверенної незалежної держави. Сутність і принципи права України. Роль права в регулюванні суспільних відносин в Україні. Створення правової, соціальної держави в Україні. Основні завдання щодо формування правової держави та шляхи їх розв’язання (забезпечення верховенства права; закон – основа діяльності органів державної влади, посадових осіб та об’єднань громадян; забезпечення правового захисту особи; взаємна відповідальність держави і особи). Поняття та ознаки громадянського суспільства. Суб’єкти та структура громадянського суспільства. Правова держава та громадянське суспільство: співвідношення та взаємозв’язок. Поняття та структура правової норми. Джерела права. Поняття системи права. Галузі права в системі права. Правові інститути. Система права і система законодавства. Систематизація законодавства та її форми (інкорпорація, кодифікація, консолідація). Поняття та ознаки правовідносин. Структура (елементи) правовідносин. Юридичні факти та їх види. Поняття законності і правопорядку в суспільстві. Гарантії законності. Правомірна поведінка. Поняття та види правопорушень. Склад правопорушення. Поняття, підстави, цілі і види юридичної відповідальності.

ТЕМА 2. Конституційне право України

Поняття та система конституційного права України. Конституційне право як правова база національного законодавства України. Роль конституційного права в системі права. Загальна характеристика Конституції України. Поняття та принципи конституційного ладу України. Основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Принципи верховенства права, державного суверенітету, розподілу державної влади, здійснення місцевого самоврядування. Державні символи України. Поняття та принципи правового статусу людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. Інститут громадянства в Україні. Гарантії здійснення прав та свобод людини і громадянина. Основні обов’язки громадян України. Форми здійснення народовладдя в Україні. Форми безпосередньої демократії. Референдум. Виборче право та виборча система України. Система державних органів України. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади. Склад Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України. Конституційний статус Президента України. Порядок обрання Президента України. Президент України як глава держави, його повноваження. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади. Порядок утворення і повноваження Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій. Судова система України та форми здійснення правосуддя. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Основні повноваження Конституційного Суду України. Склад та порядок формування Конституційного Суду України.Конституційні основи здійснення правосуддя в Україні. Система судів загальної юрисдикції. ПрокуратураУкраїни та її роль у забезпеченні законності в державі.

ТЕМА 3. Адміністративне право

 Загальні положення про адміністративне право України. Поняття, предмет, метод та джерела адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. Суб’єкти адміністративного права. Поняття і класифікація органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Поняття державної служби і державних службовців. Основні принципи державної служби. Право на державну службу. Правовий статус державних службовців. Класифікація державних службовців. Громадяни та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. Форми і методи державного управління. Загальне поняття про форми управлінської діяльності. Поняття актів управління. Класифікація актів управління. Умови правомірності та ефективності актів управління. Поняття методів управління, їх класифікація. Поняття адміністративного примусу та його види. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення, їх мета, зміст та види.Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Правові основи управління економікою. Загальна характеристика та особливості управління економікою в сучасних умовах. Система органів, що здійснюють управління економікою. Правове положення міністерств і відомств, що здійснюють управління економікою.

ТЕМА 4. Фінансове та банківське право

Правові основи здійснення фінансової діяльності в Україні. Поняття фінансової діяльності. Органи, що здійснюють управління у фінансовій сфері. Поняття фінансового права. Предмет і метод фінансового права. Система та джерела фінансового права. Поняття та види фінансово-правових норм. Поняття та зміст фінансово-правових відносин. Суб’єкти фінансово-правових відносин. Правові основи здійснення фінансового контролю в Україні. Органи, що здійснюють фінансовий контроль та їх повноваження. Верховна Рада України та її повноваження у сфері фінансового контролю. Правовий статус Рахункової палати, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів України та їх повноваження у сфері фінансового контролю. Поняття бюджетного права. Бюджетна система України. Державний бюджет України. Місцеві бюджети. Бюджетний процес в Україні. Стадії бюджетного процесу. Правовий режим кошторисно-бюджетного фінансування. Поняття податкового права. Податкова система України. Поняття і види податків та зборів. Принципи податкового законодавства України. Загальні засади встановлення податків і зборів в Україні. Елементи податку. Поняття банківського права, його предмет, методи, система і джерела. Структура і склад банківської системи України. Правовий статус Національного банку України. Функції Національного банку України. Поняття та види банків. Правове положення банків в Україні. Види діяльності банку. Правове регулювання діяльності банків в Україні.

ТЕМА 5. Цивільне право

Поняття, принципи і система цивільного права. Джерела цивільного права. Цивільно-правові відносини та їх елементи. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення і захист цивільних прав. Захист честі, гідності та ділової репутації. Українська держава як учасник цивільних відносин. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права, їх правоздатність і дієздатність. Юридичні особи як учасники цивільних відносин. Поняття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність і дієздатність. Органи юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридичні особи приватного права та публічного права. Установи та товариства. Підприємницькі і непідприємницькі товариства. Види господарських товариств. Об’єднання юридичних осіб. Філії та представництва. Поняття, принципи та суб’єкти підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Гарантії прав суб’єктів підприємництва. Порядок створення суб’єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання банкрутства. Поняття, види і форми правочинів. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів та її наслідки. Представництво: поняття, види, суб’єкти, повноваження представника. Поняття та види довіреності. Поняття та значення строків у цивільному праві. Поняття та види позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Застосування позовної давності. Загальні положення про право власності. Суб’єкти права власності. Право власності Українського народу. Право державної та комунальної власності. Право приватної власності. Захист права власності. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права автора. Захист авторських прав. Поняття і зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Договір, його значення, зміст та види. Порядок укладення і припинення договорів. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань. Загальна характеристика договорів: купівлі-продажу; поставки; міни; дарування; найму; підряду; перевезення; доручення; позики; банківського рахунка; банківського вкладу; кредитного договору. Поняття та значення зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Відшкодування моральної шкоди. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.

ТЕМА 6. Трудове право

Поняття, принципи та система трудового права. Джерела трудового права. Трудові правовідносини та їх особливості. Суб’єкти трудового права. Поняття колективного договору (угоди). Сторони колективного договору, порядок його укладення. Зміст колективного договору, контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору. Зміст трудового договору. Контракт як різновид трудового договору. Загальний порядок укладення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу. Поняття та види переведення на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Правове регулювання зайнятості населення.  Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам. Поняття та види робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування. Поняття та види часу відпочинку. Порядок надання працівникам відпусток. Поняття та системаоплати праці.Гарантійні та компенсаційні виплати. Поняття та зміст трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Заходи заохочення за успіхи у праці. Дисциплінарні проступки та відповідальність за їх вчинення. Поняття, значення та підстави застосування матеріальної відповідальності працівників. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність. Поняття охорони праці. Загальні правила та спеціальні норми і правила охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю і правил охорони праці. Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів. Законодавство про трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових спорів. Органи, які розглядають трудові спори. Виконання рішень по трудових спорах. Колективні трудові спори, порядок їх розгляду.

ТЕМА 7. Земельне право

Поняття, предмет та принципи земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Джерела земельного права. Співвідношення земельного права з водним, лісовим, гірничим і екологічним правом. Земельні правовідносини, їх загальна характеристика. Поняття та ознаки права власності на землю. Поняття та види права землекористування. Поняття та види обмежень прав на землю.Порядок набуття та реалізації права на землю. Склад та цільове призначення земель України.Правовий режим земель різного призначення.

ТЕМА 8. Господарське право

Поняття та предмет господарського права. Методи, принципи та система господарського права. Суб’єкти господарського права: поняття та види. Господарські правовідносини: поняття та види. Характеристика складових господарських правовідносин. Господарсько-правові норми. Види господарської діяльності та їх зміст. Принципи здійснення господарської діяльності. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин. Види суб’єктів господарювання. Правовий статус суб’єктів господарювання. Поняття господарських зобов’язань. Характеристика договірних та позадоговірних зобов’язань. Виникнення господарських зобов’язань. Основні та додаткові (акцесорні) зобов’язання. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання. Поняття та особливості господарського договору, його правова природа. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Класифікація господарських договорів. Характеристика основних видів господарських договорів за предметом, формою, змістом та межами відповідальності сторін договору. Характеристика істотних та додаткових умов господарського договору. Стадії укладення господарського договору. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарського договору. Підстави, процедура та наслідки визнання господарського договору недійсним. Поняття та особливості господарсько-правової відповідальності. Характеристика основних видів господарсько-правової відповідальності.

ТЕМА 9. Кримінальне право

Поняття, предмет, принципи та джерела кримінального права. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття, ознаки та види злочинів. Склад злочинуяк підстава кримінальної відповідальності. Стадії вчинення злочину. Вина та її форми. Співучасть у вчиненні злочину. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину. Підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння. Види покарання за вчинення злочинів. Поняття неосудності. Звільнення від кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують або обтяжують кримінальну відповідальність. Загальна характеристика окремих видів злочинів. Злочини проти особи. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері службової діяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти:

1.       Конституція України  від 28 червня 1996 року //  Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.       Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

3.       Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

4.       Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. //  Відомості Верховної Ради УРСР.–1971. –№ 50. –Ст. 375.

5.       Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. //  Відомості Верховної Ради УРСР.–1984. –№ 51. –Ст. 1122.

6.       Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

7.       Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, /35-36, 37/. – Ст. 446.

 

8.       Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50, № 50-51. – Ст. 572.

9.       Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3,4. – Ст. 27.

10.  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

11.   Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 18. − Ст. 144.

12.   Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р.// Відомості Верховної Ради України.– 2011. – № 13, № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

13.  Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 52. – Ст. 793.

14.  Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –  № 13. –  Ст. 110.

15.  Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

16.  Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

17.  Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –  № 43. – Ст. 212.

18.  Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

19.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

20.  Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від15 січня 1999 р. № 401-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

21.  Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. № 474-XIV// Відомості Верховної Ради України.  1999.  № 14.  Ст. 81.

22.  Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України.  1999.  № 20.  Ст. 190.

23.  Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

24.  Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.  – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

25.  Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. – № 42. – 6 березня.

26.  Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР в редакції Закону від 22 грудня 2005 р. № 3277-IV // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

27.  Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14, 14-15, 16-17. – Ст. 133.

28.  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. –  № 41 /№ 41-42, № 43, № 44-45/. – Ст. 529.

29.  Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. –  № 13. – Ст. 222.

30.  Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI// Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 38. — Ст. 385.

31.  Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. –  № 8. – Ст. 61.

32.  Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. –  2012. – № 10 /№ 10-11/. – Ст. 73.

33.  Закон України «Про всеукраїнський референдум» від  6 листопада 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 92. – Ст. 3729.

34.  Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 р. № 1166-VII // Відомості Верховної Ради України. –  2014. – № 20-21. – Ст. 745.

35.  Постанова Верховної Ради України «Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів» від 28 лютого 2014 р. № 838-VII // Відомості Верховної Ради України. –  2014. – № 13. – Ст. 232.

36.  Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

37.  Указ Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2012 р. № 726/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 99. – Ст. 3998.

38.  Указ Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 28 лютого 2013 р. № 96/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 18. – Ст. 614.

39.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію міністерства доходів і зборів» від 1 березня 2014 р. № 67 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 22. – Ст. 685.

Навчальна та навчально-методична література:

1.       Адмiнiстративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Пращук,      О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004.

2.       Бюджетне законодавство України: Навч. посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс; за заг. ред. В. Ф. Опришка; Академія фінансового управління. К.: ДННУ АФУ, 2012.

3.       Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: Навч. посіб. − К.: Центр учбової літератури, 2007.       

4.       Господарське право: Підручник: у 2 ч. – Ч. 1 / [В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.]; За заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011.

5.       Господарське право: Підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / [В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.]; За заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011.

6.       Господарське право України: Навч. посібник / [С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна]; за заг. ред. С. В. Несинової; Дніпропетр. ун-т екон. та права ім. Альфреда Нобеля. –К. : Центр учбової літератури, 2012.

7.       Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.С. Стельмаха. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

8.       Земельне право України: Підручник / А. М. Мірошниченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –2-ге вид., доповн. і переробл. –К. : Всеукр. асоціація вид. "Правова єдність", 2011.

9.       Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред.         В.І. Демчика. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007.

10.  Карманов С. В.Банківське право України : навч. посіб. / С. В. Карманов. – Х. : Консум, 2008.

11.  Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008.

12.  Колпаков В.К. Адмiнiстративне право України: Підручник. – 3-тє вид., стереотип. – К: Юрiнком Iнтер, 2001.

13.  Конституційне право України: Підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. – К.: Наукова думка, 2006.

14.   Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. В.В Сташиса,            В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

15.   Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В Сташиса,            В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

16.  Мірошниченко А.М.Земельне право України: Навч. посіб. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007.

17.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005.

18.  Науково-практичний коментар до Бюджет­ного Кодексу України / кол. авт. [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенко]. К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010.

19.  Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Васильківська І.П., Перепадя О.В.Основи правознавства: Навч. посіб. для слухачів відділення довузівської підготовки. – К.: КНЕУ, 2007.

20.  Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Васильківська І.П., Перепадя О.В. Основи правознавства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007.

21.  Права людини і громадянина: Навч. посіб. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

22.  Правознавство. Підручник  / За ред. А.М. Колодія, В.В. Копєйчикова. – К.:  Юрінком Інтер, 2005.

23.  Правознавство: Підручник / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, С.І. Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003.

24.  Рабинович П.М. Основи загальної теорії  держави та права. –  К., 2001.

25.  Скакун О.Ф.Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум,  2000.

26.  Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С.Л. Лисенкова,                  В.В. Копєйчикова. – К., 2002.

27.  Теорія держави і права: Підручник / За ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

28.  Трудове право України: Академічний курс: Підручник / За ред.                     П.Д. Пилипенко. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007.

29.  Фінансове право України: Навч. посібник / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]; за заг. ред. Л. К. Воронової; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т фін. права. 2-ге вид., стер. К. : Всеукр. асоціація вид. "Правова єдність", 2010.

30.  Хрестоматія з правознавства / Уклад.: Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

31.  Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За ред.       Я.М. Шевченко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

 

Остання редакція: 12.07.19