Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

з економіки

 

ПРОГРАМА

вступного випробування на освітній рівень - магістр

для осіб, які вступають на спеціальності галузей знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

07 «Управління та адміністрування»

та 28 "Публічне управління та адміністрування" 

з дисципліни "Економіка"

 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економіка як об`єкт наукового дослідження. Предмет економічної науки. Етапи розвитку економічної науки. Сучасна економічна наука. Мікроекономічний та макроекономічний рівні аналізу. Сучасна структуризація економічної науки. Принципи, категорії і закони економічної науки. Методи економічних досліджень та їх класифікація. Критерії і показники розвитку економіки. Позитивна та нормативна економічна наука.

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ

Суть потреб та їх походження. Види потреб. Економічні потреби та їх класифікація. Ієрархія потреб. Закон зростання потреб та його практична дія. Взаємозв`язок потреб та інтересів. Економічні інтереси та їх види. Мотиви та стимули. Суть економічної поведінки. Чинники, що впливають на формування економічної поведінки.

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Поняття економічної системи. Структура економічної системи. Суть та структура продуктивних сил. Показники розвитку продуктивних сил. Відносини власності, їх суб`єкти та об`єкти. Економічний зміст власності. Тими та форми власності. Домогосподарства та їх роль в економіці. Суть підприємства, їх функції та види. Сектори економіки, кластери, внутрішні регіони. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Поняття національної економічної системи. Типи національних економічних систем та основи їх класифікації. Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. Міжнародна економічна система та її структура. Формування глобальної економічної системи.

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття економічної діяльності. Види економічної діяльності. Виробнича діяльність та її фактори. Науково–дослідна і проектно–конструкторська діяльність. Інвестиційна діяльність. Поняття інвестицій та їх види. Інноваційна діяльність. Поняття інновацій та їх класифікація. Торгово–маркетингова діяльність. Торгівля, її функції та форми. Поняття суспільного поділу праці та його історична еволюція. Міжнародний поділ праці як вища форма розвитку суспільного поділу праці. Форми міжнародного поділу праці. Суть міжнародної економічної діяльності та її основні види.

ТЕМА 5. РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Поняття економічних благ та їх класифікація. Суть товару та його характеристика. Історія виникнення грошей та їх еволюція. Суть грошей та їх функції. Сучасні види грошей. Грошова маса та її структура. Грошовий обіг та його закони. Поняття інфляції та її причини. Види інфляції та її показники. Соціально – економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави, її цілі, інструменти, види. Виникнення ринку та його еволюція. Суть ринку та його функції. Суб`єкти та об`єкти ринкових відносин. Ринковий механізм та його основні елементи. Поняття попиту та фактори його формування. Закон попиту. Еластичність попиту. Поняття пропозиції та фактори її формування. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Суть ринкової ціни та механізм її формування. Функції ринкової ціни. Види ринкових цін. Ринкова рівновага. Суть конкуренції та її функції. Форми та методи конкуренції. Суть монополії та її причини. Види монополії. Монополізація економіки та її наслідки. Ринок  олігополії та його особливості.

ТЕМА 6. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Сегментація ринку та її критерії. Класифікація ринків. Ринок засобів виробництва. Ринок землі та нерухомості. Поняття ціни землі та фактори, що впливають на її формування. Ринок товарів та послуг. Ринок капіталу. Ринок людського ресурсу. Ринок інновацій. Регіональні ринки. Поняття міжнародного ринку, його структура та види. Становлення глобального ринку, його суть та ознаки. Взаємодія ринку та держави у сучасній економіці. Економічні функції сучасної держави.

ТЕМА 7. ПІДПРИЄМНИЦТВО

Сутність підприємництва та його роль в економіці. Організаційно–економічні форми підприємництва. Види підприємницької діяльності. Суб`єкти та об`єкти підприємництва. Поняття витрат виробництва та їх класифікація. Прибуток як мета підприємницької діяльності. Фактори зростання прибутку підприємства. Види прибутку. Рентабельність виробництва та фактори, що визначають її зростання. Поняття економічної ренти та її види. Земельна рента та її форми. Необхідність регулювання підприємницької діяльності та його цілі. Принципи та напрями державного регулювання підприємницької діяльності. Суть та види міжнародної підприємницької діяльності.

ТЕМА 8. КАПІТАЛ

Еволюція та сучасний зміст категорії капітал. Структура капіталу та її еволюція. Функції капіталу. Зміст найманої праці. Соціалізація трудових відносин. Людський капітал. Інтелектуальний капітал. Інформаційний капітал. Венчурний капітал. Фінансовий капітал. Соціальний капітал.  Капітал підприємства: його кругооборот та оборот. Суть та причини міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху капіталу та його наслідки.

ТЕМА 9. ПРАЦЯ

Праця і людський ресурс. Вартість і оплата праці. Суть заробітної плати та її функції. Форми та система заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Інвестиції в людський ресурс.  Інтелектуалізація праці. Суть трудових відносин, їх структура та еволюція. Поняття зайнятості та її форми. Безробіття як соціально-економічне явище, його причини та показники. Форми безробіття. Дискримінація праці та її причини. Нерівність в доходах, її причини та показники вимірювання. Соціалізація економіки та форми її прояву. Міжнародна міграція людського ресурсу: причини, види, наслідки.

ТЕМА 10. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

Суть суспільного відтворення та його типи. Система національних рахунків та її основні показники. Валовий внутрішній продукт як основний макроекономічний показник. Методи обчислення валового внутрішнього продукту. Національний дохід як сукупний дохід в економіці. Розподіл та перерозподіл національного доходу. Споживання і заощадження. Поняття національного багатства та його структура. Проблема збереження та примноження національного багатства. Доходи населення: суть, джерела, види. Державний бюджет як основний фінансовий план держави. Структура державного бюджету. Проблема дефіциту державного бюджету. Суть податків та їх види. Суть та цілі соціальної політики. Цілі та механізми відтворення людського ресурсу. Роль держави в системі суспільного відтворення. Поняття інтернаціоналізації та глобалізації відтворювальних процесів, їх форми і показники.

ТЕМА 11. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Суть економічного розвитку, його цілі та принципи. Динаміка економічного розвитку. Фактори економічного розвитку. Типи та моделі економічного розвитку. Сталий економічний розвиток: суть та принципи. Цілі, методи та інструменти державної політики сталого розвитку. Суть економічного зростання, його критерії та показники. Ознаки економічного розвитку в постіндустріальний період. Інноваційна економіка. Фактори економічного зростання. Типи економічного зростання. Циклічність як закономірність економічного розвитку. Види циклів та їх причини. Економічний цикл та його фази. Суть економічної кризи та її причини. Види економічних криз.

Структура екзаменаційного білета

 

1.     В чому зміст та значення інноваційної діяльності?

 

2.     Визначте фактори що впливають на величину процентної ставки.

 

3.     Під впливом яких факторів формується ціна ринкової рівноваги:

а) попиту;

б) пропозиції;

в) доходів споживача;

г) прибутку підприємців.

4.     Чи правильним є твердження "Альтернативна вартість – це вартість товару чи послуги,  що вимірюється тим, чим слід пожертвувати для придбання іншого товару чи послуги"?

5.     Чи правильним є твердження "Перерозподіл первинних доходів здійснює держава"?

6.     Природне безробіття складається з таких видів безробіття:
     а) фрикційне і структурне;
     б) фрикційне і циклічне;
     в) структурне і циклічне;
     г) фрикційне, структурне і циклічне.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

         Вступні випробування складають у письмовій формі. Картка тестування містить 6 завдань, 2 з яких у теоретичній формі, 4-у тестовій формі.

Під часвиконання письмового завдання вступникуне дозволенокористуватися допоміжними матеріалами: записами (шпаргалками), словниками, довідниками, конспектами та електронними засобами зв΄язку.

Складаючи вступне випробування,  вступник повинен виявити розуміння досягнень  світової економічної думки, процесів сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва, механізму функціонування національної економіки та світового господарства.

Відповідь вступника оцінюється у балах. Кожне теоретичне завдання оцінюється окремо за 20-ти бальною системою, яка передбачає диференціацію балів за такою шкалою: 20, 10  або 0 балів. Відповідь оцінюється в 20 балів за умови, коли вступник дав повну теоретично правильну та аргументовану відповідь на питання білета.

Така відповідь виявляє:

-         глибоку обізнаність абітурієнта з теоретичними положеннями, які розкривають сутність та структуру питання, у розгорнутому, вичерпному викладі його змісту;

-         вільне володіння термінологією, знання та розуміння фундаментальних економічних законів, закономірностей і тенденцій;

-         уміння користуватися методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

-         здатність вступника висловити та аргументувати своє ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

-         уміння використовувати фактичні та систематичні дані водночас зі знаннями  теоретичного матеріалу;

-         уміння розкрити зміст пояснювальних моделей, ілюструвати певні зв'язки економічних явищ за допомогою формул і графічних зображень;

-         здатність застосовувати певні моделі  у поясненні конкретних економічних ситуацій;

-         уміння використовувати економічні знання для аналізу сучасних проблем соціально-економічного розвитку України та освіти.

Оцінка 10 балів ставиться за відповідь, яка є недостатньо повною та обґрунтованою, логічно викладеною, і містить такі недоліки:

-         часткове розкриття змісту економічних понять, категорій, законів, закономірностей та їхнього взаємозв’язку;

-         незнання альтернативних підходів, трактувань (за наявності таких в економічній літературі) щодо вузлових проблем економічного вчення;

-         недостатній зв’язок теоретичних знань з сучасною економічною практикою, в тому числі і в Україні;

-         недостатнє використання фактичного і статистичного матеріалу.

Відповідь оцінюється нулем балів, коли виклад матеріалу має поверховий, безсистемний характер і не розкриває сутності питання або в ньому наявні грубі помилки, перекручення змісту, недбала форма викладу, що свідчить про незнання загальних положень з основ економіки.

Відповідьна тестове завдання передбачає диференціацію балів за шкалою: 5 або 0 балів.

Максимальна сума балів за відповіді на всі 6 завдань – 60.

Якіснашкалаоцінювання відповідей передбачає два рівні знань: достатній та недостатній. Достатній рівень, що дає право участі у конкурсі, відповідає 20 та більше балам.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Навчальна література:

1.    Основи економічної науки: курс лекцій/ В.С.Савчук, О.О.Бєляєв, К.Т.Кривенко та ін..; за заг. редакцією В.С.Савчука.- К.:КНЕУ, 2011.          

2..           Основи економічних знань.  Авт. колектив: Савчук В.С.,  Зайцев Ю.К. та інш.. Базовий підручник Міністерства освіти України – Харків, «ФОЛІО», 2014. – 762 с.

3..           Соціальна політична економія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Бєляєв [та ін.] ; за ред. О. О. Бєляєва ; за ред. В. І. Кириленка. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 187с.

4..           Касьяненко Л.М. Економічна теорія: Навч. Посібник / Л.М. Касьяненко. – К.: «Центр учбової літератури», 2015.

Остання редакція: 22.07.21