Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Менеджмент персоналу в бізнесі

073 МЕНЕДЖМЕНТ»

 

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ У БІЗНЕСІ»

 

 

Керівник проектної групи– Колот Анатолій Михайлович

 

доктор економічних наук, професор, професоркафедри управління персоналом та економікипраці

 

Факультет управління персоналом, соціології та психології

 

https://kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_upravlinnja_personalom/vikladachi_up_pers/

e-mail: kolot@kneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

       
 

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг програми

Тривалість програми

Форма навчання

 

07 «Управління та адміністрування»

073 «Менеджмент»

120кредитів ЄКТС

1 рік 9місяціів

заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Мета програми

 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців та професіоналів з менеджменту персоналу, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми ефективного менеджменту персоналу сучасних бізнес-організацій.

 

           Особливості освітньо-професійної програми

      Освітньо-професійна програмає прикладною, її професійна підготовка є практично орієнтованою. Структура освітньо-професійної програмипередбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо процесів менеджменту персоналу та їх впливу на ефективне функціонування та розвиток бізнес-організації.

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення,здатних здійснювати процеси менеджменту персоналу у бізнес-організаціях;  таадаптуватися до мінливого ринкового середовища, приймаючи ефективні управлінські рішення.

Навчальний процес базується на застосуванні новітніх технологій та візуалізації інформації при проведенні контактних занять, з використанням інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, бізнес-симуляторів, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень; до навчального процесу залучаються провідні HR-менеджери українських і зарубіжних бізнесових структур.

 

 

 

 

 

Компоненти програми:

№ п/п

Навчальні дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

Обовязкові компоненти

1.

Підприємництво

5

2.

Бухгалтерський облік

5

3.

Менеджмент

5

4.

Маркетинг

5

5.

Фінанси підприємств

5

6.

Менеджмент персоналу у бізнесі

5

7.

Психологія управління персоналом

5

8.

Тренінг-курс «Управління зайнятістю»

5

9.

Розвиток персоналу

5

10.

Тренінг-курс «Мотиваційний менеджмент»

5

11.

Рекрутинг персоналу

5

12.

Тренінг-курс «Кадрове адміністрування»

5

13.

Реінжинірінг бізнес-процесів в управлінні персоналом

5

14.

Аудит персоналу

5

15.

Економіка соціально-трудових відносин

5

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

75

 

 

№ п/п

Вибіркові компоненти

Пакет «Стратегічні інструменти менеджменту персоналу»

1.

Стратегічне управління людськими ресурсами

5

2.

Соціальна відповідальність

5

3.

Управління брендом роботодавця

5

4.

Оцінювання персоналу

5

5.

Бюджетування в управлінні персоналом

5

6.

Тренінг-курс «Організація та нормування праці»

5

Пакет «Стратегічні інструменти менеджменту персоналу»

1.

Бюджетування в соціальній сфері

5

2.

Соціальний маркетинг

5

3.

Менеджмент громадських організацій

5

4.

Соціальне проектування

5

5.

Соціальний аудит

5

6.

Управління соціальним розвитком

5

Загальний обсяг вибіркових компонент:

30

1.

Комплексний тренінг: менеджмент персоналу в бізнесі

5

2.

Кваліфікаційна магістерська  робота

10

Загальний обсяг практичної підготовки

13

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

120

 

 

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми.

 

 

Працевлаштування випускників програми можливе на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо), в яких випускники можуть займати посади:директор з кадрових питань та побуту,головний профконсультант,менеджер (управитель) з персоналу, менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності, начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху, начальник відділу кадрів, начальник відділу організації праці та заробітної плати, начальник відділу охорони праці, начальник відділу підготовки кадрів, начальник відділу соціального розвитку.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу у сфері стратегічного управління людськими ресурсами в транснаціональних, закордонних та українських компаніях, службах персоналу підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм; започатковувати власний консалтинговий бізнес у сфері рекрутингу, оцінювання та розвитку персоналу, кадрового адміністрування, проведення аудиту персоналу, наукової організації менеджерської праці; формування корпоративної культури та бренду організації; реінжинірингу бізнес-процесів з менеджменту персоналу.

 

 Програмні результати навчання.

 

Після опанування програми випускники будуть здатні застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією; встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації; застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї; планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні; аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, соціально-відповідально; демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку; виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного само менеджменту, вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості; демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про менеджмент; застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за спеціаліазацією у вищих навчальних закладах; моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту. Застосовуючи математичні методи та інформаційні технології; ідентифікувати та класифікувати відомі і виявляти нові об’єкти в сфері менеджменту, описувати властивості, явища та процеси, їм притаманні; демонструвати здатність розробляти стратегію менеджменту персоналу організації, планувати та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення її відповідності стратегії розвитку організації; демонструвати здатність  оцінювання якості людських ресурсів та розробляти стратегію ефективного управління; демонструвати здатність аналізу, моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів менеджменту персоналу; бюджетування витрат за елементами політики менеджменту персоналу організації, бізнес-процесами менеджменту персоналу.

Остання редакція: 25.01.22