Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Управління персоналом

Мiсiя програми - пiдготувати фахiвцiв. якi  вміють: аналізувати трудові процеси для визначення вимог до працівників, ефективність використання коштів на розвиток персоналу, ефективність застосовуваних систем поточного і періодичного (атестація) оцінювання працівників, ефективність і привабливість для працівників різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки, розробляти стратегію управління персоналом, політику управління персоналом; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом; формувати і вести банк даних щодо внутрішнього і зовнішнього резерву кандидатів на вакантні робочі місця.

Науковий керiвник програми - Колот Анатолій Михайлович, проректор університету, доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри управління персоналом, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Міжнародної академії наук вищої школи (м. Москва).

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Управління персоналом
 • Рекрутинг персоналу
 • Фізіологія та психологія праці
 • Інформаційні системи в управлінні персоналом
 • Організація та нормування праці
 • Розвиток персоналу 
 • Управління зайнятістю
 • Кадрове адміністрування
 • Мотиваційний менеджмент
 • Аудит персоналу

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Стратегічне управління людськими ресурсами
Управління соціальним розвитком
Організація праці менеджера
Соціальна відповідальність
Тренінг-курс «Тренерство та коучінг в управлінні персоналом»
Управління поведінкою персоналу
Створення власного бізнесу
Комплексний тренінг з управління персоналом
 
Пакет 2.
Стратегічне управління людськими ресурсами
Тренінг-курс «Управління конфліктами»
Управління брендом роботодавця 
Оцінювання персоналу
Бюджетування в управлінні персоналом
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом
Реінжиніринг бізнес-процесів в управлінні персоналом
Комплексний тренінг з управління персоналом
 

Магістерська дипломна робота

Випускники магістерської програми «Управління персоналом» мають достатньо навичок і знань для здійснення організаційно-управлінської, планово-економічної, аналітичної, нормопроектної, науково-дослідницької  та  навчально-методичної  діяльності. Такі спеціалісти забезпечують раціональне використання трудових ресурсів та підвищення ефективності їх організації.  Вони працюють на функціонуючих ринках робочої сили, а також обслуговують виробничі та дослідницькі процеси на підприємствах  та  в  установах різних форм власності на різних рівнях управління: у відділах кадрів та службах управління персоналом  і  соціального розвитку, відділах організації праці та заробітної плати підприємств тощо. Висока кваліфікація магістрів зі спеціальності «Управління персоналом» дозволяє їм успішно працювати на посадах керівників та спеціалістів в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, Державному комітеті статистики, в органах місцевого самоврядування; у науково-дослідних установах, навчальних закладах, кадрових агентствах, консалтингових фірмах тощо.

 

Остання редакція: 29.06.17