Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров'я

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ у галузі охорони здоров’я»

 

 

 

Керівник проєктної групи – Москалюк Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, заступник директора Інституту бізнес-освіти

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

 

https://kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/vikladachi_me/Moskalyuk.N.P/

 

e-mail: eko_nat@ukr.net

 

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Обсяг програми

120  кредитів ЄКТС

Тривалість програми:

1 рік 9 місяців

Форма навчання: 

заочна

 

 

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту та адміністрування у галузі охорони здоров’я, здатних проводити успішні реформи в медичній сфері, запроваджувати інноваційний менеджмент та маркетинг, оцінювати медичні технології (HTA) у медичних установах на вітчизняному та глобальному рівні у сфері охорони здоров’я, професійно зростати.

Особливості програми

 • універсальність для сфер національного та глобального ринку здоров'я;
 • відповідність вимогам національного та міжнародного бізнес-середовища;
 • практична спрямованість на управління реформами в сфері охорони здоров'я та реальний медичний бізнес, етичні аспекти та соціальну відповідальність у сфері охорони здоров'я
 • провідні вітчизняні та зарубіжні тренери з досвідом навчання та роботи за кордоном;
 • інтерактивні лекції та тренінг-курси, що проводяться відомими практиками від українських та міжнародних компаній на базі успішних медичних закладів;
 • інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей та ін.

      Програма має практично-прикладний характер, для окремих навчальних дисциплін, таких, як «Управління конкурентоспроможністю», «Економіка та управління медичним закладом», «Оцінка технологій охорони здоров’я», «Конкурентні моделі та реформування національної системи охорони здоров’я» викладання здійснюється професіоналами-практиками структурних підрозділів у галузі охорони здоров’я різного рівня  з урахуванням досвіду провідних університетів світу; окремі навчальні дисципліни проводяться в медичних закладах з урахуванням сучасного досвіду реформування медичних закладів та орієнтуються на широке застосування передових методик і технологій навчання.

 

Компоненти програми:

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

1. Обов'язкові  компоненти

Менеджмент

3

Статистика

3

Екаунтинг

3

Глобальний ринок  медичних послуг

3

Маркетинг

3

Математичне моделювання та програмування 

3

Стратегічний менеджмент

3

Фінансовий менеджмент/Фінанси

3

Міжнародний операційний менеджмент

3

Менеджмент персоналу

3

Медичне страхування

3

Правове регулювання соціальної сфери

3

Управління конкурентоспроможністю

3

Економіка та управління медичним закладом

3

Оцінка технологій охорони здоров’я

3

Конкурентні моделі та реформування національної системи охорони здоров’я

3

2. Вибіркові компоненти

Інформаційні системи в управлінні медичною сферою

3

Інноваційний менеджмент у сфері охорони здоров’я

3

Комунікації у сфері охорони здоров’я

4

Репутаційний менеджмент

 

Діджиталізація медичної сфери

 

Маркетинг в соціальних мережах

4

Логістичне забезпечення сфери охорони здоров’я

4

Контролінг

4

3. Практична підготовка

Тренінг-курс ”Етика та соціальна відповідальність у сфері охорони здоров’я

3

Тренінг-курс «Розвиток особистісних якостей менеджера»

 

Підготовка та захист консультативного проекту

3

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

Працевлаштування таконкурентні переваги випускників програми

 

 • Працевлаштування у закладах системи охорони здоров’я, органах державної влади та місцевого самоврядування, вітчизняних та зарубіжних фармацевтичних компаніях, громадських організаціях, міжнародних організаціях.
 • Посади випускників-магістрів:
 • генеральний директор (директор/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я;
 • заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я;
 • медичний директор;
 • начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров’я;
 • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності лікарні;
 • менеджер (управитель) з персоналу установ системи охорони здоров’я;
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічних зв’язків медичних установ;
 • менеджер (управитель) медичним бізнесом тощо.
 • разом з дипломом магістра отримання сертифікату Міжнародної бізнес-школи - Лондонської школи бізнесу та фінансів (LondonSchoolofBusinessandFinance  (London), GreatBritain);
 • інтерактивні лекції та тренінг-курси, що проводяться відомими практиками від українських та міжнародних компаній на базі успішних бізнес-структур.

 

Програмні результати навчання:

 • Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією;
 • Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації;
 • Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї;
 •  Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 • Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні;
 •  Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, соціально відповідально;
 •  Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку;
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту;
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
 •  Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості;
 • Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про менеджмент;
 • Застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за спеціалізацією у вищих навчальних закладах;
 • Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту. Застосовуючи математичні методи та інформаційні технології;
 • Ідентифікувати та класифікувати відомі і виявляти нові об’єкти в сфері менеджменту, описувати властивості, явища та процеси, їм притаманні.
 •  Здійснювати мультикритеріальний аналіз при прийнятті рішень у системі охорони здоров’я;
 • Управляти процесом реформування у закладах охорони здоров’я.
Остання редакція: 25.01.22