Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

071  «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

 

Керівник проектної групи – Озеран Алла Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування

факультет обліку та податкового менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts8

/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/vykladachi_opd/Ozeran.A.V/

 

alla_ozeran@ukr.net

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку професіоналів у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, здатних здійснювати подальше навчання та професійну діяльність, вирішувати складні завдання щодо інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з дотриманням вимог національного та міжнародного законодавства та професійно-етичних принципів.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін, проходження міжпредметного тренінгу та практики, захист кваліфікаційної магістерської роботи українською або англійською мовою.

Освітньо-професійна програма є акредитованою Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА, Association of Chartered Certified Accountants, Велика Британія) і дає право отримувати заліки за такими екзаменами F1-F4, F7.

Освітньо-професійна програма є акредитованою Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA, Chartered Institute of Management Accountants, Велика Британія), магістри обліку і оподаткування можуть безпосередньо вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA.

 

Компоненти програми:

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Обов'язкові дисципліни

1

Підприємництво

4

2

Менеджмент

4

3

Маркетинг

4

4

Бухгалтерський облік і оподаткування

8

5

Фінанси підприємств

5

6

Фінансовий облік

6

7

Управлінський облік

5

8

Податковий облік і звітність

5

9

Звітність підприємств

5

10

Аудит

5

11

Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика

5

12

Податковий менеджмент

5

13

Облік і звітність за міжнародними стандартами

5

14

Організація бухгалтерського обліку

5

15

Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

4

16

Комплексний тренінг з обліку та оподаткування

5

17

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

Вибіркові дисципліни

Пакет 1 «Облік, аналіз та аудит підприємницької діяльності»

1

Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

5

2

Консолідація фінансової звітності

5

3

Стратегічний управлінський облік

5

4

Податкові спори та судова практика їх вирішення

5

5

Тренінг-курс «Фінансовий аналіз»

5

6

Тренінг-курс «Управлінські інформаційні системи в обліку та аудиті»

5

Загальний обсяг вибіркових компонент

30

Пакет 2 «Облік і оподаткування підприємницької діяльності»

1

Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті

4

2

Податковий консалтинг

4

3

Внутрішній податковий контроль

4

4

Податкові спори та судова практика їх вирішення

4

5

Тренінг-курс «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні»

4

6

Тренінг-курс «Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні»

4

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми: Випускники освітньої програми можуть займати посади керівників бухгалтерських служб та підрозділів (код КП 1231 за класифікатором професій 003:2010), професіоналів в бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (код КП 2411.2 за класифікатором професій 003:2010) вітчизняних та зарубіжних суб’єктів господарювання усіх видів економічної діяльності, форм власності та організаційно-правових форм, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях; викладачів вищих навчальних закладів (код КП 2310.2 за класифікатором професій 003:2010); наукових співробітників (аудит, бухгалтерський облік) (код КП 2411.1 за класифікатором професій 003:2010).

Програмні результати навчання:

Після закінчення програми випускники мають знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження; спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого фахового та особистісного рівня; уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання; володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання; визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання; обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства; формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень; визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу; ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку; аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання; обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу; знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики; обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації; застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику; здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами; обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору; готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями; вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах; моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування; демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію, вміти дискутувати та демонструвати професійне ставлення до проблем сталого розвитку; визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення; на основі даних бухгалтерського обліку ідентифікувати ризики діяльності підприємства з урахуванням оцінки показників фінансової та управлінської звітності, організувати накопичення облікової інформації підприємства про господарські операції, пов’язані з екологічною політикою та політикою соціальної відповідальності; забезпечувати складання консолідованої фінансової звітності підприємства з використанням відповідних процедур консолідації даних; формувати облікові підрозділи для цілей ведення бухгалтерського, управлінського та стратегічного управлінського обліку, організовувати ведення бухгалтерського, управлінського і стратегічного управлінського обліку для цілей тактичного і стратегічного управління підприємством; вміти застосовувати методичні положення ТЦУ, визначати трансфертні ціни за різними методами, здійснювати аналіз зіставності операцій, складати Звіт про контрольовані операції з ТЦУ та формувати письмову інформацію для податкових органів про всіх пов’язаних з платником податків осіб; вміти розробити та впровадити податкову політику підприємства відповідно до визначених стратегічних цілей діяльності та доцільності здійснення операцій, пов’язаних з нарахуванням та сплатою податків, а також вміти використовувати податкове законодавство для запобігання податкових конфліктів та оскарження рішень контролюючих органів та досудового вирішення спорів.

Остання редакція: 25.01.22