Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Міжнародний фінансовий менеджмент

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Керівник проектної групи –  Мусієць Тетяна Вікторівна

кандидат економічних наук, професор кафедри міжнародних фінансів https://kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnyh_finansiv/Vikladachi3/Musiec_Tetyana_Viktorivna/

e-mail: mirontet@gmail.com

 

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» спрямована на підготовку висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками управління у сфері міжнародного фінансового, банківського та страхового менеджменту на засадах оволодіння  системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного середовища ведення бізнесу на національному та міжнародному рівнях.

 

Особливості освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку економістів-міжнародників нового покоління, які матимуть глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері міжнародного фінансового, банківського та страхового менеджменту, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасний інструментарій досліджень у конкретних умовах.

Освітньо-професійна програма є прикладною,орієнтується на сучасні наукові дослідження у сфері міжнародного фінансового, банківського та страхового менеджменту; поєднує чітку практичну спрямованість навчання на управління міжнародними фінансами як інституційних секторів економіки, так і бізнесових структур різних форм власності та організаційно-правових форм. Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Отримання студентами глибоких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та робочими програмами навчальних дисциплін, що викладаються українською мовою.

Навчальний процес базується на застосуванні новітніх технологій та візуалізації інформації при проведенні контактних занять, з використанням інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, бізнес-симуляторів, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень. Програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, професійними асоціаціями, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

 

 

 

Компоненти програми:

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

 

Найменування дисципліни

Кількість

кредитів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки

Економікс: мікро та макроекономічний аналіз

5

Математика для економістів

5

Статистика

5

Екаунтинг

5

Іноземна мова

5

1.2. Цикл професійної підготовки

Міжнародні фінанси

5

Облік і звітність за МСФЗ

5

Фінансова математика в міжнародному бізнесі

5

Фінансове право

5

Міжнародна фінансова аналітика

5

Міжнародний фінансовий менеджмент

5

Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі

5

Міжнародний фінансовий ринок

5

Фінансовий інжиніринг

5

2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 студент обирає один  із запропонованих пакетів

Пакет № 1

Кон'юнктура міжнародного фінансового ринку

5

Міжнародний банківський бізнес

5

Фінансовий ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі

5

Міжнародне оподаткування

5

Професійні стандарти етики в міжнародному бізнесі

5

Дью-ділідженс

5

Пакет № 2

Міжнародний менеджмент

5

Міжнародні стандарти корпоративного управління

5

Страхування

5

Глобальна фінансова безпека

5

Управління активами ІСІ

5

Оцінка бізнесу

5

3. КОМПОНЕНТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тренінг: Інформаційний аналіз фінансових процесів 1

5

Тренінг: DataMining

5

Кваліфікаційна магістерська робота

10

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями у сфері міжнародного фінансового, банківського та страхового менеджменту, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження фінансового середовища, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в професійну діяльність у динамічному розвитку економіки.

Випускники програми здатні виконувати професійні функції як у державних та приватних національних та міжнародних / міждержавних бізнес-структурах (на різних посадах фінансово-економічного та організаційно-управлінського профілю); виконувати функціональні обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики міждержавного / міжнародного, загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів, активного використовуючи міжнародну академічну мобільність).

 

Програмні результати навчання

 

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та використовувати економічну термінологію; позитивно сприймати необхідність діяти на основі професійних етичних міркувань (мотивів); оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати обґрунтовані рішення; розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; обґрунтовувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність; вміти систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування, розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування; обґрунтовано добирати і ефективно використовувати відповідні інформаційно-аналітичні методи для вирішення програмними засобами завдань професійної діяльності та прийняття управлінських рішень; демонструвати знання і навички використання сучасних основних інноваційних фінансових інструментів  з метою запобігання та мінімізації ризиків на  сегментах світового фінансового ринку; володіти основами фінансового моделювання для здійснення оцінки вартості бізнесу; вміти застосовувати новітні технології оцінки вартості бізнесу на основі дохідного та витратного методу, методу мультиплікаторів; аналізувати та оцінювати ефективність проведення міжнародних банківських операцій; систематизувати та проводити дослідження об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на діяльність міжнародних банків; здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку  діяльності міжнародних корпорацій з метою виявлення їх ризиків та можливих негативних наслідків світового фінансового середовища; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень; аналізувати доцільність інвестування коштів міжнародних корпорацій; здійснювати оцінку основних видів фінансових інструментів  при формуванні інвестиційних портфелів інституційних та індивідуальних інвесторів, методичних підходів до аналізу та оцінювання вартості інвестиційних активів; ідентифікуватизміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний, фундаментальний і технічний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку світового ринку; ефективно інтегруватись до міжнародної команди, застосовуючи стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності.

Остання редакція: 25.01.22