Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Практична психологія

053 «ПСИХОЛОГІЯ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Керівник проектної групи– Корват Лариса Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології

факультет управління персоналом, соціології та психології

https://kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Vikladachi8/Korvat.L.V/

e-mail: kpp@kneu.edu.ua

 

 

 

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність

053 «Психологія»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Мета програми– підготовка магістра психології, здатного до застосування сучасних психологічних методів і технологій, розроблення нових продуктів і послуг з метою дослідження психологічної проблематики, корекції психологічних станів, особистісного та професійного зростання.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Програма з орієнтацією на практичну, організаційну, професійну діяльність у відповідних інституціях (система освітніх закладів, соціальні та реабілітаційні центри, консультативні установи, громадські організації, відділи управління персоналом підприємств тощо).

Освітньо-професійна програма:

- включає навчальні дисципліни, спрямовані на формування компетентностей розробки та впровадження психодіагностичних, психокорекційних, психопрофілактичних програм професійного та особистісного супроводу;

- включає навчальні дисципліни, орієнтовані на поширення знань та розвиток вмінь організації та проведення наукових досліджень;

- низка навчальних дисциплін має методичне спрямування та проводиться у тренінговій формі («Теорія та практика психологічного тренінгу»; «Практики та технології бізнес-тренінгів»; «"Self-менеджмент" (управління власним життям)»; «Практики соціального впливу»);

- наявність вибіркових компонентів зорієнтовано на поглиблене вивчення різних напрямів психологічної допомоги особистості у різних життєвих ситуаціях;

- міжпредметний тренінг «Розвиток професійної компетентності» спрямований на інтегрування знань, відпрацьовування вмінь та навичок, що забезпечують інтегральну компетентність.

Навчальний процес базується на застосуванні новітніх технологій та візуалізації інформації при проведенні контактних занять з використанням інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень, низка дисциплін за спеціалізацією викладається у формі методичного тренінгу.

 

Компоненти програми:

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

1

2

3

І. Обов’язкові дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Методологічні основи психологічної практики

5

2

Психологія особистості: практики надання психологічної допомоги

4

3

Психологія розвитку особистості

4

4

Психотерапевтична допомога особистості

5

5

Методологія психологічних наукових досліджень

4

6

Фахова іноземна мова

6

Обсяг обов’язкових компонент

28

1.2. Цикл професійної підготовки

7

Основи психодіагностичного обстеження в різних галузях практичної діяльності психолога

4

8

Психологія конструктивної соціальної взаємодії

4

9

Теорія та практика патопсихології

4

10

Індивідуальне консультування

4

11

Сімейне консультування

4

12

Теорія та практика психологічного тренінгу

4

13

Психологія конфлікту та медіаторство

4

14

Профілактика та корекція відхилень у поведінці особистості

4

15

Практикум сучасних психотехнологій

4

Обсяг обов’язкових компонент

36

Загальний обсяг обов’язкових компонент

64

ІІ. Вибіркові дисципліни

Здобувач обирає для вивчення 2 дисципліни в 2 семестрі, 3 дисципліни в 3 семестрі та 3 дисципліни у 4 семестрі (всього 8)

16

Технології саморегуляції поведінки

4

17

Технології ділової комунікації

4

18

Клінічна психологія

4

19

Психологія професійного розвитку

4

20

Психологічні основи крос-культурного менеджменту

4

21

Тренінг «Self-менеджмент» (управління власним життям)

4

22

Тренінг-курс «Практики соціального впливу»

4

23

Тренінг прийняття рішень

4

24

Психологія життєвих криз

4

25

Сучасні технології навчання дорослих

4

26

Тренінг когнітивного розвитку

4

27

Організаційне консультування

4

28

Техніки індивідуального консультування

4

29

Технології бізнес-тренінгів

4

30

Когнітивно-поведінковий підхід у консультуванні

4

31

Позитум-підхід у консультуванні

4

32

Тренінг«Life коучингу»

4

Обсяг вибіркових компонент

32

ІІІ. Практичні компоненти ОП

33

Міжпредметний тренінг «Розвиток професійної компетентності»

4

34

Практика

10

35

Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи

9

36

Атестаційний екзамен

1

Загальний обсяг практичних компонент

24

       

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є формування компетентностей, необхідних для ефективної роботи в області практичної психології: формування системи знань, вмінь та навичок психологічного супроводу особистісного розвитку (покращення форм міжособистісних взаємодій, долання кризових етапів професійного і особистісного розвитку особистості та ін.); діагностики, експертної оцінки та вирішення особистісних проблем, подолання внутрішньо-особистісних, внутрішньо-групових та міжгрупових конфліктів, ефективного розв’язання професійних криз тощо.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних закладах освіти, в тому числі і викладати у вищих навчальних закладах, працювати у наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади. Фахівець здатний виконувати професійну роботу і може займати первинні посади (за Державним класифікатором професій ДК 003:2010):(2445.1) «науковий співробітник (психологія)», «молодший науковий співробітник (психологія)», «науковий співробітник-консультант (психологія)»; (2445.2) «психолог», «практичний психолог»; (2340) «консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації»; (1232) «начальник лабораторії соціології та психофізіології праці»; (1237.2) «начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.); (1479) «менеджер (управитель) з організації консультативних послуг»; (2320) «викладач професійно-технічного закладу»; (1229.7) «начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо); (2351.2) «консультант з питань здорового способу життя».

Випускники мають можливість працювати психологами (коучами, фасилітаторами, модераторами, медіаторами), менеджерами (управителями) у соціальній сфері, тренерами-методистами.

 

Програмні результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть вміти:

 • здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів;
 • узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій;
 • розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість;
 • розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість;
 • вести перемовини з колегами, доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях;
 • вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на доступні ресурси;
 • ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про переадресування, звернення за допомогою або підвищення кваліфікації;
 • вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності;
 • здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності;
 • здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності;
 • застосовувати знання про системну будову і структурно-функціональну організацію психічної діяльності задля пояснення та прогнозування розвитку психічних явищ та властивостей особистості;
 • розробляти програми психодіагностичного обстеження, заходів психологічної корекції, профілактики та розвитку властивостей особистості з урахуванням традицій існуючих психологічних шкіл та підходів;
 • впроваджувати у практику різні моделі психологічного консультування залежно від клієнтських запитів;
 • володіти прийомами фасилітації та оптимізації групової роботи;
 • формулювати на основі отриманих результатів теоретичних і прикладних досліджень обґрунтовані психологічні рекомендації щодо розвитку особистості;
 • володіти прийомами підвищення психологічної культури клієнтів, рівня їх психологічного благополуччя;
 • демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення через підвищення рівня професійної кваліфікації, впровадження засобів запобігання розвитку особистісних та професійних деформацій.
Остання редакція: 25.01.22