Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Бізнес-адміністрування (універсальна)

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ універсальна»

 


ule


Керівник проектної групи – Панченко Євген Григорович 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnogo_menedzhmentu/Vikladachi2/Panchenko.E.G/

e-mail:  panchenko@kneu.edu.ua

   

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми:

1 рік 9 місяців

Форма навчання:  

заочна

   

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту та адміністрування, а також формування та розвиток компетенцій та професійних навичок менеджера глобальних корпорацій, виробничих та функціональних підрозділів міжнародних бізнес структур

Особливості програми:


 • універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;

 • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією;

 • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу;

 • інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей та ін.

 • проведення тренінгів професійними вітчизняними т а закордонними тренерами з урахуванням досвіду провідних університетів світу;

 • широке застосування передових методик і технологій навчання, проведення окремих навчальних дисциплін в бізнес-структурах. 

 

Компоненти програми: 

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

1. Обов'язкові  компоненти ОП

 

Економіка: Модуль 1 – Мікроекономіка

                     Модуль 2 - Макроекономіка

4

Підприємництво: 

Модуль 1 – Економіка фірми

Модуль 2 – Підприємництво і бізнес-культура

4

Фінанси: 

Модуль 1 – Фінанси

Модуль 2 – Фінансова політика

4

Менеджмент 

4

Бізнес статистика

3

Екаунтинг: 

Модуль 1 – Облік;    

Модуль 2 – Оподаткування 

4

Глобальна економіка

3

Маркетинг

4

Математика для економістів

3

Стратегічний менеджмент 

4

Фінансовий менеджмент

4

Менеджмент персоналу

4

Міжнародний менеджмент

4

Інформаційні системи та інноваційний менеджмент

3

Операційний менеджмент

4

Бізнес-лоу

3

Проектний менеджмент 

4

Соціально-психологічний тренінг”Розвиток особистісних якостей менеджера”

3

2. Вибіркові компоненти ОП

 

Контролінг

6

Управлінський консалтинг

6

Управління інтелектуальною власністю

6

Репутаційний менеджмент

6

Ризик-менеджмент

6

Фінансовий контролінг 

6

Фінансово-інвестиційний консалтинг

6

Управління корпоративними фінансами

6

Проектне фінансування 

6

3. Практична підготовка

 

Тренінг-курс ”Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) ”

5

Підготовка та захист консультаційного проекту

5

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

 • працевлаштування у вітчизняних та зарубіжних компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях, міжнародних організаціях на посадах  топ-менеджерів, фахівців-аналітиків, керівників малого та середнього бізнесу, керівників функціональних підрозділів бізнес-структур; керівників проектів та програм у сфері міжнародних економічних відносин; фінансових аналітиків бізнес-операцій;   спеціалістів з інформаційних систем та інноваційного менеджменту; спеціалістів з ризик - менеджменту; фахівців з коучингу операційної діяльності.

 • разом з дипломом магістра отримання сертифікату Міжнародної бізнес-школи - Лондонської школи бізнесу та фінансів (London School of Business and Finance  (London), Great Britain);

 • інтерактивні лекції та тренінг-курси, що проводяться відомими практиками від українських та міжнародних компаній на базі успішних бізнес-структур.

 

Програмні результати навчання:

 • Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією;

 •  Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації;

 •  Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї;

 •  Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

 •  Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

 •  Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні;

 •  Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, соціально відповідально;

 • Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку;

 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту;

 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; 

 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості;

 • Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією.

Остання редакція: 25.01.22