Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Управління міжнародим бізнесом

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ»

Інститут Бізнес-освіти

 

Керівник проектної групи –

Олійник Вікторія Володимипівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

міжнародного менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnogo_menedzhmentu/Vikladachi2/Olijnik_Viktoriya_Volodimirivna/

e-mail: Voliinyk@ukr.net

 

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

076 «Підпрємництво, торгівля та біржова діяльність»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Освітньо-професійна програма «Управління міжнародним бізнеом» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підпрємництво, торгівля та біржова діяльність», формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів у сферах міжнародної торгівельно-економічної діяльності, глобальної економіки і конкурентоспроможності.

 

Особливості освітньо-професійної програми

 

Програма побудована на основі вивчення та практичного застосування знань, сформованих в рамках передових досягнень економічної науки, зокрема відзначених Нобелівським комітетом. Програма орієнтована на найбільш передові знання в міжнародних економічних відносинах, міжнародному бізнесі, світовій економіці і на межі предметних галузей.

Поглиблене вивчення фахових іноземних мов та їх активне застосування в процесі практично орієнтованого навчання робить випускників міжнародно-конкурентоспроможними.

За напрямом практично-професійної підготовки організовано міжпредметні тренінги, метою яких є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти певної галузі міжнародного бізнесу для майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

 

Компоненти програми

 

Номер п/п

Назва навчальної дисципліни

 

 

Кількість кредитів

Обов'язкові дисципліни

1.Цикл загальної підготовки

1.1

Підприємництво

5

1.2

Менеджмент

5

1.3

Маркетинг

5

1.4

Екаунтінг

5

1.5

Фінанси

5

 Цикл професійної підготовки

1.6

Міжнародна економіка

5

1.7

Міжнародне економічне право

5

1.8

Міжнародний менеджмент

5

1.9

Менеджмент персоналу

5

1.10

Глобальна економіка

5

1.11

Інформаційні системи у міжнародному бізнесі

5

1.12

Міжнародні фінанси

5

1.13

Міжнародний маркетинг

5

1.14

Креативний менеджмент

5

1.15

Фахова іноземна мова

5

2.Вибіркові вибіркові дисципліни

 

Пакет №1.

 

2.1.1

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

5

2.1.2

Міжнародний консалтинг

4

2.1.3

Міжнародна контрактна справа

4

2.1.4

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

4

2.1.5

Міжнародний операційний менеджмент

4

2.1.6

Лідерство в міжнародному бізнесі

4

2.1.7

Міжпредметний тренінг: Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності

5

 

Пакет №2.

 

2.2.1

Лідерство в міжнародному бізнесі

4

2.2.2

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

4

2.2.3

Облік  міжнародних операцій

4

2.2.4

Міжнародна фінансова аналітика

5

2.2.5

Міжнародний інноваційний менеджмент

4

2.2.6

Управління міжнародними інвестиційними проектами

4

2.2.7

Міжпредметний тренінг: Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності

5

3,Практична підготовка

 

 

3.1.

Міжпредметний тренінг «Крос-культурний менеджмент» 

5

3.2

Підготовка та захист магістерської кваліфікаційної роботи

10

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

 

Перевагами випускників програми є компетенції щодо виконання завдання вищого рівня з управління та адміністрування, які пов’язані з функціонуванням підрозділу в цілому та забезпечення процесів у певній сфері підприємництва, торгівлі та біржової професійної діяльності, розв’язання можливих суперечок між теоретичними підходами і моделями та практичними процедурами діяльності.

Випускники програми оволодівають професійними компетентнції стосовно: моніторингу міжнародних ринків; стратегічного планування міжнародної економічної діяльності та їх організаційно-ресурсного забезпечення; підвищення управлінської результативності; міжнародного економічного аналізу і контролінгу; управління та адміністрування міжнародної бізнес-діяльності.

 

Програмні результати навчання

 

     Після закінчення програми випускники мають вміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх. Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової та професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових структурах. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних методів і технологій. Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень. Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою забезпечення їх ефективності. Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов невизначеності і ризиків. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур. Обирати, розробляти і впроваджувати оптимальні стратегії інтернаціоналізації бізнес-активностіІдентифікувати параметри і характер кризовості міжнародного середовища та адаптувати поведінкові корпоративні моделі до його викликів і потенційних можливостей. Впроваджувати нетипові і оригінальні бізнес-ініциативи в контексті забеспечення довгострокових конкурентних переваг.Вдало ідентифікувати і диференційовано використовувати плюралістичні комунікації в процесі оперування на міжнародних ринках.

Перманентно самовдосконалюватись і адаптивно реагувати на сучасні вимоги до специфіки і управлінських здатностей менеджера

 

Остання редакція: 25.01.22