Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі

072«Фінанси,банківська справа та страхування»

освітньо-професійнапрограманадругому(магістерському)рівні

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І КОНТРОЛІНГ У БІЗНЕСІ»

  Керівник проектної групи - Куліш Ганна Петрівна

кандидат   економічних    наук,    професор   кафедри   корпоративних фінансів і контролінгу http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_finansiv_pidpryjemstv/

 

instagram:corfin_kneu

e-mail:kulish_hanna@kneu.edu.ua

 

 

 

Галузьзнань

07«Управління та адміністрування»

Спеціальність

072«Фінанси,банківська справа та страхування»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Мета ОПП «Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі» -підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з управління фінансами вітчизняного та міжнародного бізнесу.

Особливості освітньо-професійної програми

Програма «Фінансовий менеджмент і контролінг» є унікальною програмою, яка надає змогу амбітним людям розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту для побудови кар’єрифінансового директора (CFO), фінансового аналітики та фахівця у сфері фінансового контролінгу. Слухачі програми отримують також фінансові знання, необхідні для започаткування стартапу та ведення власного бізнесу.Випускаючою кафедра програми є кафедра корпоративних фінансів і контролінгу.

Фінансовий менеджмент і контролінг - прикладна освітня програма, для реалізації якої залучаються практики, а також зарубіжні університети-партнери. На програмі студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Дью-Ділідженс, Фінансове моделювання в бізнесі), які реалізуються спільно із глобальними консалтинговими компаніями й представниками транснаціонального бізнесу.

Ключові дисципліни  магістерської програми забезпечуються викладачами, які пройшли стажування в Німеччині, Швейцарії та США, а також мають досвід роботи у корпоративному секторі. Кафедра тісно співпрацює із CFA, а команда магістерської програми  стабільно займає високі місця на щорічному CFA Institute Research Challenge.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за ОПП "Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі" щорічно удосконалюється і є гнучким до запитів best praсtices. Завдяки тісній співпрацііз представниками бізнесу та зарубіжними партнерами постійно оновлюються як набір дисциплін, що пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення самих дисциплін.

 

Компоненти навчального плану ОПП

«Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі»

 

Названавчальної дисципліни

Кількість кредитів

Названавчальної дисципліни

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти (дисципліни)

Вибіркові компоненти (дисципліни)

1

Підприємництво

4

Блок  1."Фінансовий  менеджмент  у  сфері

бізнесу"

2

Менеджмент

4

1

Вартісно-орієнтоване управління фінансами

5

3

Маркетинг

4

2

Управління    фінансами    у малому і середньому бізнесі

5

4

Бухгалтерський облік

4

3

Інвестиційне кредитування

5

5

Фінанси підприємств

4

4

Фінансово-інвестиційний консалтинг

5

6

Корпоративні фінанси

5

5

Антикризовий     фінансовий менеджмент

5

7

Фінансовий аналіз

5

6

Фінансове посередництво

5

8

Інвестування

5

2.2.Блок "Фінансовий контролінг"

 

9

Страхування

5

1

Корпоративне бюджетування

5

10

Фінансовий менеджмент

5

2

Операційний контролінг

5

11

Фінансовий контролінг

5

3

МСФ З

5

2

Оподаткування        суб’єктів підприємництва

5

4

Валютно-фінансов і операції у міжнародному бізнесі

5

13

Проектне фінансування

5

5

DataMining

5

14

Інновації у корпоративних фінансах

5

6

Проектний контролінг

5

15

Управління фінансовими ризиками

5

Загальний     обсяг     вибіркових компонент:

30

16

Кількісні та якісні методи у

корпоративних фінансах

5

Компонент практичної підготовки

Загальний    обсяг    обов'язкових компонент:

75

1

Комплексний      тренінг      з

фінансового менеджменту

5

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНО ПРОГРАМИ:

120

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Програма сфокусована на підготовку фінансових менеджерів для бізнесу, фінансових, кредитних та інвестиційних аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й прикладну базу у сфері корпоративних фінансів і контролінгу. Структура програми передбачаєсистемне та інтерактивне оволодіння сучасними методами: прийняття фінансових та інвестиційних рішень; забезпечення прибутковості, ліквідностій фінансової стійкості суб’єктів бізнесу; стратегічного планування, бюджетуваннядіяльності корпорацій та розробки фінансової моделі бізнесу; забезпечення підприємства капіталом; оцінки вартості бізнесу. Випускники освітньої програми можуть працювати:

  • у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на посадах фінансиста, фінансового аналітика, фінансового менеджера, фахівця з фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту, фінансового директора;
  • у фінансових установах та сфері консалтингу й аудиту – напосадах фінансових консультантів і аудиторів, фахівців з кредитування та інвестицій, менеджерів зі страхування,менеджерівзуправлінняпроектамитаризиками,активамитакапіталом,

 

менеджерів із фінансового лізингу, фахівців з оцінки вартості активів та трейдерів на фінансовому ринку ринку;

  • в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та здійснення інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, консультанта зподатків і зборів, економіста з фінансової роботи, фахівців контрольно-ревізійних департаментів.

Завдяки адаптації навчальних планів та змістовної частини ключових дисциплін до стандартів зарубіжних університетів-партнерів (Philipps-University of Marburg, Georg- August-University of Göttingen та ряду інших західних університетів) дипломи магістрів визнаються роботодавцями у будь-якій країні світу.

 

Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники набудуть вміння застосовувати сучасні методи, прийоми та інструменти фінансового менеджменту і контролінгу, зокрема: управляти грошовими потоками, прибутком, вартістю та капіталом підприємства; застосовувати інструментарій фінансового контролінгу та VBM; забезпечувати фінансування окремих інвестиційних проектів та бізнесу в цілому; аналізувати та оцінювати фінансові ризики корпорацій, застосовувати інструментарій контролінгу ризиків з метою їх мінімізації; розробляти стратегічні та оперативні фінансові плани підприємств і складати звіти щодо їх виконання; здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності та фінансового стану суб’єктів господарювання; управляти інвестиційним портфелем інституційних та індивідуальних інвесторів, аналізувати та оцінювати вартість інвестиційних активів; оперувати міжнародними стандартами та нормами професійної діяльності у сфері фінансового менеджменту, аудиту, консалтингу; розробляти бізнес-проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; використовувати ERP-системи для цілей фінансового менеджменту та здійснення фінансового консалтингу; брати участь упроведенідью-діліженс урамках ІРО чи здійснення операцій M&A; здійснювати інтелектуальний аналіз даних.

Окрім цього, випускники отримають знання з теорії і практики соціальної відповідальності, навичок ведення переговорів та розв’язання корпоративних конфліктів, фундаментальних закономірностей розвитку фінансів, банківськоїсправи та страхуванняу поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійсненняпрофесійної та наукової діяльності.

Остання редакція: 26.01.22