Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Банківський та страховий ризик менеджмент

072«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«БАНКІВСЬКИЙ ТА СТРАХОВИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 

Керівник проектної групиНікітінАндрій Валерійович

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи, факультет фінансів

https://kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskoi_spravy/vykladachi_bs/Nikitin.A.V/

e-mail: avnikitin@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Галузь знань

 

 

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма

«Банківський та страховий ризик-менеджмент»

Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Освітньо-професійна програма «Банківський та страховий ризик-менеджмент» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», формування системних знань та практичних навичок здійснення фінансово-банківської діяльності та роботи на страховому ринку і у банкострахуванні.

 

Особливості освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на використанні інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, тренінг-курсів, кейс-методів, міждисциплінарних тренінгів, застосуванні новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні контактних занять, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень, круглих столів за участю банкірів та страховиків-практиків.

Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці банківських та страхових фахівців нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну підготовку в фінансово-банківській сфері, здатних креативно мислити, діяти та розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, застосовувати сучасний інструментарій досліджень у конкретних умовах. Ключовим є набуття поглиблених знань у банківській та страховій справі, що дозволяє здійснювати управлінські функції на всіх ієрархічних рівнях.

Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською мовою.

 

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

Найменування дисципліни

Кількість

кредитів ЄКТС

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки

Гроші та кредит

5

Страхування

5

Підприємництво

5

Менеджмент

5

Бухгалтерський облік

5

1.2. Цикл професійної підготовки

Банківські операції

5

Ризик-орієнтоване управління фінансовими установами

5

Фінансовий менеджмент у банку

4

Фінансовий менеджмент у страховій компанії

4

Тренінг-курс «Методи аналізу фінансових ринків»

4

Управління фінансовими ризиками

4

Кредитний менеджмент у банку

4

Валютне регулювання та контроль

4

Регулювання банківської та страхової діяльності

4

Соціальне страхування

4

Корпоративне управління у фінансових установах

4

Інновації у банківському та страховому бізнесі

4

2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (Цикл спеціальної підготовки)

 студент обирає один  із запропонованих пакетів

Пакет  «Банківський ризик-менеджмент»

Стратегічне управління в банку

4

Аналіз діяльності банків

5

Оцінка застави банківських кредитів

4

Антикризовий менеджмент у банку

4

Фінансовий облік у банку

5

Центральний банк та монетарна політика

4

Маркетинг у банку

4

Пакет «Страхування та ризик-менеджмент»

Вартісно-орієнтоване управління страховою компанією

4

Аналіз діяльності страхової компанії

5

Облік і звітність у страхових компаніях

5

Міжнародний страховий бізнес

4

Управління перестрахувальними операціями

4

Маркетинг у страхуванні

4

Фінансова безпека страхової компанії

4

3. КОМПОНЕНТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Міждисциплінарний тренінг

5

Кваліфікаційна магістерська робота

10

         
 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

 

 Конкурентними перевагами випускників програми «Банківський та страховий ризик-менеджмент» є глибока професійна підготовка в сфері грошово-кредитних відносин, банківської справи, набуття в процесі навчання лідерських якостей, оволодіння вмінням самостійного прийняття управлінських рішень на основі професійних етичних міркувань, що надає широкі можливості для швидкого кар’єрного зростання та особистісного розвитку протягом усього життя.   Випускники програми вміють проводити самостійні наукові дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність в банківській сфері, сфері страхування та банкострахування, вести переговори та розв’язувати конфлікти в професійній діяльності, працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети. 

Випускники програми можуть працювати в апараті управління та в різних лінійних і функціональних підрозділах центрального банку, банках другого рівня, небанківських фінансових установах усіх організаційно-правових форм (державні, акціонерні, приватні, муніципальні, іноземні), у вітчизняних страхових та перестрахових компаніях; філіях іноземних страховиків, перестраховиків та перестрахових брокерів; страхових посередників; об’єднань страхових організацій. Випускники мають право працювати на посадах керівників банків та страхових компаній, керівників небанківських фінансових установ (кредитних спілок, кредитних союзів, компаній з управління активами, хедж-фондів, інвестиційних фондів тощо); керівників та виконавців в органах державного управління та міжнародних фінансових організаціях, пов’язаних з грошово-кредитною сферою (Національний банк України, Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міжнародний валютний фонд, міжнародні аудиторські компанії та рейтингові агенції  тощо); керівників структурних підрозділів (філії, департаменту, відділення, відділу) та менеджерів середньої ланки в банківських установах та страхових компаніях; керівників та виконавців в консалтингових, фінансово-аналітичних та рейтингових агенціях, фінансово-банківських та страхових асоціаціях; в науково-дослідних установах, пов’язаних з вирішенням проблем в сфері грошово-кредитних відносин,  фінансово-банківської та страхової діяльності; практикувати освітню та наукову діяльність в установах системи вищої освіти.

 

Програмні результати навчання

         

Після закінчення програми випускники мають уміти використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими  інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Після закінчення навчання випускники програми умітимуть:

 • Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
 • Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
 • Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
 • Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
 • Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності
 • Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.
 • Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 • Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
 • Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
 • Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.
 • Демонструвати знання і навички розробки та використання інноваційних фінансових інструментів та сучасних технологій ведення банківського та страхового бізнесу.
 • Демонструвати знання в сфері державного регулювання, дотримання норм діяльності фінансових посередників на вітчизняних та міжнародних фінансових ринках, контролювати дотримання норм нагляду та валютного контролю за банківською та страховою діяльністю.
 • Ідентифікувати, аналізувати, оцінювати та хеджувати фінансові ризики, удосконалювати систему ризик-менеджменту фінансової установи, здійснювати ризик-орієнтоване управління банківським та страховим бізнесом.
 • Обґрунтувати вибір варіантів реалізації кредитної політики банку з урахуванням сучасного стану бізнес-середовища та циклічності розвитку економіки, уміння раціонально управляти кредитним портфелем банку.
 • Аналізувати та прогнозувати тенденції розвитку фінансових ринків, ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки прийнятих управлінських рішень.
 • Обґрунтовано добирати і ефективно використовувати інформаційно-аналітичні методи для вирішення програмними засобами завдань професійної діяльності та прогнозування  тенденцій розвитку фінансових ринків, банківської справи та страхування.
 • Забезпечувати фінансову безпеку, ідентифікувати кризові явища всередині та поза межами діяльності банків, страхових компаній, фінансових установ та розробляти антикризові заходи їх попередження і подолання спрямовані на підвищення стабільності, рентабельності та ліквідності їх бізнесу, формувати плани антикризового управління.
 • Здійснювати стратегічне управління фінансовою установою та використовувати сучасні методи фінансового управління, розробляти стратегію розвитку банківського та страхового бізнесу.
 • Розробляти та реалізовувати політику корпоративного управління у фінансових установах відповідно до сучасних вимог регулятивного середовища.
 • Аналізувати ефективність управління бізнес-процесами, використовувати інструментарій вартісно-орієнтованого управління фінансовою установою.
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики та загрози; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти обґрунтовувати напрями розв’язання проблем і прогнозувати наслідки прийнятих рішень; визначати напрями вдосконалення системи ризик-менеджменту в банківській та страховій діяльності.
 • Оцінювати заставу банківських кредитів, знання методологічних підходів до аналізу та оцінювання вартості активів та заставного майна.
 • Обгрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень, вміти презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах.
Остання редакція: 25.01.22