Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Освітній рівень магістр

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра  для здобуття освітнього  ступеня магістра

Заочна форма навчання

 

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)


 

Термін

навчан

ня

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

 

1 р. 9 м.

053 Психологія

 

1 р. 9 м.

08

Право

081 Право

 

 

1 р. 9 м.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

 

1 р. 9 м.

07

У п р а в л і н н я   т а   а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування


 

1 р. 9 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

1 р. 9 м.

073 Менеджмент


 

1 р. 9 м.


 

 

075 Маркетинг

 

1 р. 9 м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

1 р. 9 м.

 

Остання редакція: 26.07.21