Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Освітній рівень магістр

 


Додаток 1

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 в 2019 році

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра  для здобуття освітнього  ступеня магістра

 

Заочна форма навчання

 

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчан

ня

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

 • Економічна безпека

 • Економіка послуг
 • Економічна аналітика і стратегія

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

053 Психологія

 • Практична психологія

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з психології)

1 р. 9 м.

08

Право

081 Право

 • Правове регулювання економіки
 • Міжнародне економічне право

ЗНОз іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 9 м.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

 • Управління територіальними громадами

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

07

У п р а в л і н н я   т а   а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю
 • Облік і корпоративна відповідальність

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі
 • Міжнародний фінансовий менеджмент

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

073 Менеджмент

 • Бізнес-адміністрування (універсальна)
 • Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров’я
 • Бізнес-адміністрування у сфері енергетики
 • Менеджмент персоналу у бізнесі
 • Управління міжнародним бізнесом

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.


 

 

075 Маркетинг

 • Маркетинговий менеджмент

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Підприємництво в освітній діяльності

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

 (з економіки)

1 р. 9 м.

 

Остання редакція: 21.03.19