Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Правове регулювання економіки

081 «ПРАВО»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»

 

 

 

 

 

Керівник проектної групи – Шимон Світлана Іванівна

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права

Інститут бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

https://jf.kneu.edu.ua/ua/depts5/k_pravovogo_reguljuvannja_ekonomiky/

Vikladachi7/Shimon.S.I/

e-mail: svitlana.shymon@kneu.edu.ua

 

Галузь знань                          08 Право

Спеціальність                        081 Право

Обсяг програми                    120кредитів ЄКТС

Тривалість програми           1 рік 9 місяців

Форма навчання                    заочна

 

Мета програми

Освітньо-професійна програма «Правове регулювання економіки» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних професіоналів у галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», які наділені поглибленими знаннями національної правової системи й професійними компетентностями та інноваційними засобами здійснення правничої діяльності у різних сферах суспільної практики.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма зорієнтована на практичну освіту. Навчальний процес базується на застосуванні інноваційних технологій навчання, використанні проблемних лекцій, лекцій – прес-конференцій, ділових ігор, кейс-методів, новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні аудиторних занять. Програма реалізується у співпраці з провідними українськими правознавчими науковими установами, професійними асоціаціями правників, державними інституціями, що здійснюють правозастосовну діяльність, у співпраці з якими проводиться підготовка кваліфікаційної магістерської роботи студентів.

Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста та є основою для прикладної правничої діяльності й, поряд із цим, гарантує засвоєння сучасних філософських ідей та концепцій права, формує навички володіння інструментарієм інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію.

Компоненти програми:

Назва навчальної дисципліни                                                                       Кількість кредитів ЄКТС

Обов’язкові компоненти ОПП

Теорія держави та права

5

Конституційне право України

5

Цивільне право України

5

Міжнародне право

5

Господарське право

5

Система правоохоронних органів

5

Адміністративне право

5

Кримінальне право

5

Кримінальне процесуальне право

5

Цивільне процесуальне право

5

Господарське процесуальне право

5

Сімейне право

5

Земельне право

5

Фінансове право

5

Податкове право

5

Вибіркові компоненти ОПП

Пакет 1.

Корпоративне право

5

Акціонерне право України

5

Підприємницьке право

5

Правове регулювання комерціалізації об’єктів промислової власності

5

Правове регулювання електронної комерції

5

Правове регулювання фондового ринку

5

Пакет 2.

Правове регулювання забезпечення фінансової безпеки

5

Захист прав інвесторів у цінні папери

5

Захист прав користувачів платіжних систем

5

Правове регулювання страхової діяльності

5

Правове регулювання електронної комерції

5

Правове регулювання фондового ринку

5

Практична підготовка

Комплексний тренінг «Виконання рішень господарських судів»

5

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, так і іншого спрямування.

Професіонал здатний займати такі первинні посади:

1120.1 – Уповноважений з прав людини;

1210.1 – Керуючий санацією;

1231 – Головний юрисконсульт;

1231 – Начальник юридичного відділу;

1229.2 – Керівні працівники апарату органів судової влади;

1231 – Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;

1475.1 – Менеджер (управитель) з права;

2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

2421 – Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду;

2421.1 – Науковий співробітник (правознавство);

2421.1 – Науковий співробітник-консультант (правознавство);

2421.2 – Адвокат;

2429 – Нотаріус;

2429 – Судовий експерт;

2429 – Інші професіонали в галузі правознавства.

 

Програмні результати навчання

 

ПРН 1. Демонструвати фундаментальні знання і розуміння основних ідей сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

ПРН 2. Здатність прогнозувати розвиток національної правової системи.

ПРН 3. Здатність продукувати нові обґрунтовані ідеї щодо розвитку правової системи, її окремих інститутів.

ПРН 4. Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права.

ПРН 5. Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ПРН 6. Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя.

ПРН 7. Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення.

ПРН 8. Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ПРН 9. Здатність складати документи юридичного змісту.

ПРН 10. Уміння складати індивідуальні акти застосування права.

ПРН 11. Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів.

ПРН 12. Спроможність проводити професійне інтерв’ювання клієнта з метою надання правової послуги.

ПРН 13. Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу.

ПРН 14. Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права.

ПРН 15. Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

ПРН 16. Здатність готувати доповіді з правничої проблематики та здійснювати публічні виступи в судових засіданнях, на засіданнях експертних, робочих груп тощо.

ПРН 17. Демонструвати ініціативу і самостійність дій у різноманітних виробничих ситуаціях у правничій діяльності.

ПРН 18. Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

 

 

Остання редакція: 25.01.22