Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Бізнес-адміністрування в сфері енергетики

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ»

 

 

Керівник проектної групи -  Бурмака Микола Олексійович

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

https://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnogo_menedzhmentu/Vikladachi2/Burmaka.M.O_kmm/

e-mail: nburmaka@ukr.net

Галузь знань                     07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціальність                   073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Обсяг програми               120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми    1 рік 9 місяців

Форма навчання            заочна

 

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту та адміністрування у сфері енергетики, а також формування та розвиток компетенцій та професійних навичок менеджерів глобальних енергетичних корпорацій, виробничих та функціональних підрозділів міжнародних та національних бізнес-структур енергетичного ринку.

 

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма має інноваційний та практично-прикладний характер, для окремих навчальних дисциплін, таких, як «Маркетинг», «Менеджмент персоналу», «Міжнародний менеджмент» викладання може здійснюватися англійською мовою іноземними професійними тренерами з урахуванням досвіду провідних університетів світу, окремі навчальні дисципліни проводяться на енергетичних підприємствах з урахуванням сучасного досвіду реформування енергетичної галузі та орієнтується на широке застосування передових методик і технологій навчання.

Студенти, що опанують тренінг з дисциплін: Маркетинг, Менеджмент персоналу, Міжнародний менеджмент отримують відповідний сертифікат Міжнародної бізнес-школи - Лондонської школи бізнесу та фінансів (Великобританія).

 

Компоненти програми:

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

1. Обов'язкові  компоненти ОП

 

Економіка: Модуль 1 – Мікроекономіка

                     Модуль 2 – Макроекономіка

4

Підприємництво:

Модуль 1 – Економіка фірми

Модуль 2 – Підприємництво і бізнес-культура

4

Фінанси і фінансова політика:

Модуль 1 – Фінанси

Модуль 2 – Фінансова політика

4

Менеджмент

4

Бізнес статистика

3

Екаунтинг:

Модуль 1 – Облік;   

Модуль 2 – Оподаткування

4

Глобальні енергетичні ринки

4

Маркетинг

4

Математичні моделі в бізнесі

3

Стратегії в енергетичному бізнесі

4

Фінансовий менеджмент

4

Менеджмент персоналу

4

Міжнародний енергетичний менеджмент

4

Інформаційні системи в енергетичному бізнесі

4

Реінжиніринг бізнес-процесів

4

Управління конкурентоспроможністю

4

Міжнародне енергетичне право:

Модуль 1 – Національне право;

Модуль 2 – Міжнародне право

4

Енергетична безпека

4

2. Вибіркові компоненти ОП

 

Інноваційний енергетичний менеджмент

5

Проектний енергетичний менеджмент

5

Регулювання енергетики

5

Міжнародні системи енергетичного менеджменту

5

Управління енергоефективністю та енергозбереженням

5

Ризик-менеджмент

5

Інвестиційний менеджмент в енергетиці

5

Альтернативна енергетика

5

Енергетичний консалтинг

5

Проектне фінансування в енергетиці

5

3. Практична підготовка

 

Тренінг-курс ”Екологічний менеджмент та соціальна відповідальність в енергетичній галузі ”

5

Підготовка та захист консультаційного проекту

5

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

 • Працевлаштування у вітчизняних та зарубіжних енергетичних компаніях, органах державного управління на енергоринку, громадських організаціях, міжнародних організаціях на посадах топ-менеджерів, фахівців-аналітиків, керівників малого та середнього бізнесу, керівників функціональних підрозділів національних та міжнародних бізнес-структур у сфері енергетики; керівників проектів та програм у сфері енергетики; фінансових аналітиків бізнес-операцій; спеціалістів з інформаційних систем та інноваційного менеджменту; спеціалістів з ризик - менеджменту; фахівців з коучингу операційної діяльності енергетичних компаній.
 • Універсальність та адаптивність діяльності у міжнародних і національних бізнес-структурах енергетичного ринку.
 • Відповідність вимогам національного і міжнародного бізнес-середовища у сфері енергетики.
 • Практична спрямованість і налаштованість на управління процесами реформування у сфері енергетики, генерування підприємницьких ідей на основі етичних міркувань та соціальної відповідальності.
 • Інноваційність, інтегрована система знань і навичок, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей.
 • Здатність ухвалювати стратегічні управлінські рішення у сфері енергетики і забезпечувати умови їх реалізації.
 • Готовність обіймати топові управлінські посади у багаторівневих і різнопрофільних бізнес-структурах енергетичного ринку.

Програмні результати навчання:

 • Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією.
 • Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації.
 • Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї.
 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
 • Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості.
 • Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту, застосовуючи математичні методи та інформаційні технології.
 • Ідентифікувати та класифікувати відомі і виявляти нові об’єкти в сфері менеджменту, описувати властивості, явища та процеси, їм притаманні.
 • Демонструвати вміння фундаментально розуміти та радикально перепроектовувати бізнес-процеси для досягнення максимальної ефективності діяльності організації.
 • Формулювати професійні задачі з управління  процесами реформування, обирати напрями та застосовувати методичний інструментарій для їх розв’язання.
 • Вміти збирати, аналізувати та обробляти статистично-інформаційні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для прийняття комплексних управлінських рішень.

 

Остання редакція: 25.01.22