Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Бізнес-економіка та аналітика

051 «ЕКОНОМІКА»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА І АНАЛІТИКА»

 

Керівник проектної групи – Шевчук Наталія Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

факультет економіки та управління

 

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_ekonomiky_pidpryjemstv/Vikladach/Shevchuk.N.V/

 

e-mail:  nataliia.shevchuk@kneu.ua

 

Галузь знань

05«Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність

051 «Економіка»

Обсяг програми

120кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1рік 9 місяців

Форма навчання

заочна

 

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки і аналітики у сфері бізнесу, які володіють сучасним економічним мисленням, знаннями теорії розвитку економічних систем, методами та інструментами їх аналізу, а також здатних вирішувати дослідницькі та управлінські завдання на всіх функціональних рівнях діяльності на основі застосування сучасних технологій та способів забезпечення розвитку підприємств за умов складності та невизначеності бізнес-середовища.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма була створена на платформі «Бізнес-економіки» магістратури факультету та економіки управління Університету з урахуванням трендових напрямів сучасної діяльності фахівців у сфері бізнесу та запитів роботодавців. Зокрема, освітньо-професійна програма поєднує у собі ключові дисципліни економічного спрямування та DataScience. Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою та реалізується у співпраці з українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими, аналітичними, рейтинговими агенціями, різними структурами сфери бізнесу, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

Особливістю освітньо-професійної програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності системно мислити та вміння реалізовувати отримані компетентності. Це зумовлює набуття поглиблених знань у різних функціональних сферах економіки та сприяє розвитку адаптивних характеристик за умов динамічних змін реальних економічних завдань. Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується відповідною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською мовою.

 

Компоненти програми:

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

 

Економіка підприємства

5

 

Статистика

5

 

Бухгалтерський облік та оподаткування

5

 

Менеджмент

5

 

Господарське право

5

 

Маркетинг

5

Цикл професійної підготовки

 

Економікс: мікро- і макроаналіз

5

 

Бізнес-діагностика

4

 

Бізнес-інформатика

4

 

Тренінг-курс «Культура, лідерство та професійне зростання в бізнесі»

4

 

Стратегічний менеджмент

4

 

Обґрунтування бізнес-рішень та оцінка ризиків

4

 

Управління витратами

4

 

Кількісні методи у бізнес-аналітиці

4

 

Тренінг-курс «SMART-технології в бізнесі»

4

 

Економіка і аналітика інновацій

4

 

Проектний менеджмент

4

Вибіркові компоненти ОПП

(студент обирає один з пакетів)

Пакет 1 «Бізнес-економіка»

 

Організаційний інжиніринг

5

 

Оптимізація бізнес-процесів

4

 

Тренінг-курс «Бізнес-моделювання»

5

 

Контролінг

4

 

Репутація в бізнесі

4

 

Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»

4

 

Тренінг-курс «Бюджетування»

4

Пакет 2 «Аналітика» 

 

Тренінг-курс «Основи Pythonдля аналітики та прогнозування»

4

 

Тренінг-курс «Візуалізація даних»

4

 

Тренінг-курс «Перевірка статистичних гіпотез і A/Bтестування»

4

 

Математика для аналізу даних

5

 

Регресійний аналіз

4

 

Вступ до машинного навчання

5

Практичної підготовки

 

Комплексний тренінг «Бізнес-практикум»

5

 

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

В освітньо-професійній програмі акцент робиться на підготовці до інтеграційної діяльності, що включає економічну, управлінську й підприємницьку компоненти з комплексним доповненням DataScienceдля потреб підприємств різних видів економічної діяльності і розвитку власного бізнесу.

Випускники освітньо-професійної програми "Бізнес-економіка і аналітика" займати керівні посади на підприємствах (установах) і об'єднаннях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організацій та установ. А також можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за програмами PhD.

 

Програмні результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники зможуть формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово; розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; дотримуватися принципів академічної доброчесності; оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді; обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем; організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Остання редакція: 25.01.22