Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

з економіки для МБА у сфері охорони здоров'я

ПРОГРАМА

вступних випробувань з економіки 

на освітній рівень - магістр

Інституту бізнес-освіти

за галуззю знань 

«Управління та адміністрування»

Орієнтовний перелік питань:

 • Що вивчає економічна наука?
 • Які основні риси ринкової економіки?
 • Що впливає на якість життя громадян?
 • Як інфляція впливає на на вартість медичних послуг?
 • Як держава регулює надання медичних послуг для населення країни?
 • Від чого залежить попит на медичні послуги?
 • Від чого залежить пропозиція на ринку медичних послуг?
 • Як конкуренція впливає на якість медичних послуг?
 • Які особливості функціонування ринку медичних послуг?
 • В чому полягає суть і які цілі соціальної політики держави?
 • Чи можливо отримати прибуток в медичній сфері?
 • Яка роль людського ресурсу у наданні медичних послуг населенню?

Орієнтовна структура екзаменаційного білета

 

1.     Що вичає економічна наука ?

 

2.     Як конкуренція впливає на якість медичних послуг?

 

3.     Що характеризує ринкову пропозицію:

а) наявність на ринку товарів;

б) кількість товару, яку продавець готовий продати за наявними цінами;

в) забезпечена грошима  потреба в певному товарі;

г) бажання придбати товар;

 

    4. Що найповніше виражає сутність конкуренції:

а) боротьба між власниками економічних ресурсів за їх розподіл та перерозподіл з метою найкращого їх використання;

б) відносини суперництва, боротьби між власниками економічних ресурсів за ефективне їх використання з метою отримання найбільших прибутків та інших форм доходів;

в) боротьба товаровиробників різних галузей економіки за найприбутковіші сфери, найвигідніші умови застосування капіталу;

г)  змагання між товаровиробниками та споживачами за найвигідніші умови реалізації товару;

д) усі твердження правильні.

 

5. Чи є правильним твердження: "Інфляція характеризується зростанням цін в економіці"? Оберіть правильну відповідь (так, ні)

 

6. Чи є правильним твердження: "Ринкова ціна встановлюється під впливом попиту і пропозиції"? Оберіть правильну відповідь (так, ні)

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

         Вступні випробування складають у письмовій формі. Картка тестування містить 6 завдань, 2 з яких у теоретичній формі, 4-у тестовій формі.

Під час виконання письмового завдання вступникуне дозволенокористуватися допоміжними матеріалами: записами (шпаргалками), словниками, довідниками, конспектами та електронними засобами зв΄язку.

Складаючи вступне випробування,  вступник повинен виявити розуміння досягнень  світової економічної думки, процесів сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва, механізму функціонування національної економіки та світового господарства.

Відповідь вступника оцінюється у балах. Кожне теоретичне завдання оцінюється окремо за 20-ти бальною системою, яка передбачає диференціацію балів за такою шкалою: 20, 10  або 0 балів.

Відповідь оцінюється в 20 балів за умови, коли вступник дав повну теоретично правильну та аргументовану відповідь на питання білета.

Оцінка 10 балів ставиться за відповідь, яка є недостатньо повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить деякі  недоліки.

Відповідь оцінюється 0 балів, коли виклад матеріалу має поверховий, безсистемний характер і не розкриває сутності питання або в ньому наявні грубі помилки, перекручення змісту, недбала форма викладу, що свідчить про незнання загальних положень з основ економіки.

Відповідь на тестове завдання передбачає диференціацію балів за шкалою: 5 або 0 балів.

Максимальна сума балів за відповіді на всі 6 завдань – 60.

Якісна шкала оцінювання відповідей передбачає два рівні знань: достатній та недостатній. Достатній рівень, що дає право участі у конкурсі, відповідає 20 та більше балам.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(для підготовки до вступного випробування може бути

використано будь-яке джерело з наведеного переліку)

Навчальна література:

 •  Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006
 • Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа, 2007.- 503 с.
 • Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навчальний посібник. – К.:Знання 2008
 • М.О.Ожнюк, О.С.Передерій, Основи економічної теорії: навч.посібник.-К.: Знання, 2008.
 • Основи економічної науки: курс лекцій/ В.С.Савчук, О.О.Бєляєв, К.Т.Кривенко та ін..; за заг. редакцією В.С.Савчука.- К.:КНЕУ, 2011.
 • Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.: Республика, 1992. –Т.1. 522с.
 • Основи економічної науки: структурно-логічні схеми [Електронний ресурс]: навч. посіб. / за ред. О.О. Бєляєва, А.В. Кудінової. – К.: КНЕУ, 2014. – 372 

 

Остання редакція: 12.07.19