Інститут бізнес-освіти

з економіки

 

ПРОГРАМА  вступних випробувань з економіки 

на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра Інституту бізнес-освіти 

за галузями знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування».

 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економіка як об`єкт наукового дослідження. Предмет економічної науки. Етапи розвитку економічної науки. Сучасна структуризація економічної науки. Принципи, категорії і закони економічної науки. Методи економічних досліджень та їх класифікація. Критерії і показники розвитку економіки. Позитивна та нормативна економічна наука. Макроекономічний, мікроекономічний рівні аналізу.

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ

Суть потреб та їх походження. Види потреб. Економічні потреби та їх класифікація. Ієрархія потреб. Закон зростання потреб та його практична дія. Взаємозв`язок потреб та інтересів. Економічні інтереси та їх види. Мотиви та стимули. Суть економічної поведінки. Чинники, що впливають на формування економічної поведінки.

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Поняття економічної системи. Структура економічної системи. Суть та структура продуктивних сил. Показники розвитку продуктивних сил. Відносини власності, їх суб`єкти та об`єкти. Економічний зміст власності. Тими та форми власності. Домогосподарства та їх роль в економіці. Суть підприємства, їх функції та види. Сектори економіки, кластери, внутрішні регіони. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Поняття національної економічної системи. Міжнародна економічна система та її структура. Формування глобальної економічної системи.

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття економічної діяльності. Види економічної діяльності. Виробнича діяльність. Науково – дослідна і проектно – конструкторська діяльність. Інвестиційна діяльність. Поняття інвестицій та їх види. Інноваційна діяльність. Поняття інновацій та їх класифікація. Торгово – маркетингова діяльність. Торгівля, її функції та форми. Поняття суспільного поділу праці та його історична еволюція. Міжнародний поділ праці як вища форма розвитку суспільного поділу праці. Форми міжнародного поділу праці. Суть міжнародної економічної діяльності та її основні види.

ТЕМА 5. ТОВАР І РИНОК

Поняття економічних благ та їх класифікація. Суть товару та його властивості. Споживча вартість, вартість,  мінова вартість. Історія виникнення грошей та їх еволюція. Суть грошей та їх функції. Сучасні види грошей. Грошова маса та її структура. Грошовий обіг та його закони. Поняття інфляції та її причини. Види інфляції та її показники. Соціально – економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави, її цілі, інструменти, види. Виникнення ринку та його еволюція. Суть ринку та його функції. Суб`єкти та об`єкти ринкових відносин. Ринковий механізм та його основні елементи. Поняття попиту та фактори його формування. Закон попиту. Еластичність попиту. Поняття пропозиції та фактори її формування. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Суть ринкової ціни та механізм її формування. Функції ринкової ціни. Види ринкових цін. Ринкова рівновага. Суть конкуренції та її функції. Форми та методи конкуренції. Суть монополії та її причини. Види монополії. Монополізація економіки та її наслідки. Ринок  олігополії та його особливості.

ТЕМА 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО

Сутність підприємництва та його роль в економіці. Організаційно – економічні форми підприємництва. Види підприємницької діяльності. Суб`єкти та об`єкти підприємництва. Поняття витрат виробництва та їх класифікація. Прибуток як мета підприємницької діяльності. Фактори зростання прибутку підприємства. Види прибутку. Рентабельність виробництва та фактори, що визначають її зростання. Поняття економічної ренти та її види. Земельна рента та її форми. Необхідність регулювання підприємницької діяльності та його цілі. Принципи та напрями державного регулювання підприємницької діяльності. Суть та види міжнародної підприємницької діяльності.

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Суть економічного розвитку, його цілі та принципи. Динаміка економічного розвитку. Фактори економічного розвитку. Типи та моделі економічного розвитку. Суть економічного зростання, його критерії та показники. Фактори економічного зростання. Типи економічного зростання. Сталий економічний розвиток. Циклічність як закономірність економічного розвитку. Види циклів та їх причини. Економічний цикл та його фази. Суть економічної кризи та її причини. Види економічних криз.

ТЕМА 8. КАПІТАЛ

Еволюція та сучасний зміст категорії капітал. Структура капіталу та її еволюція. Функції капіталу. Зміст найманої праці. Соціалізація трудових відносин. Людський капітал. Інтелектуальний капітал. Інформаційний капітал. Виробничий капітал. Фінансовий капітал. Кругообіг капіталу та його стадії. Суть та причини міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху капіталу та його наслідки.

ТЕМА 9. ПРАЦЯ

Праця і людський ресурс. Вартість і оплата праці. Суть заробітної плати та її функції. Форми та система заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Інвестиції в людський ресурс.  Інтелектуалізація праці. Суть трудових відносин, їх структура та еволюція. Поняття зайнятості та її форми. Безробіття як соціально-економічне явище, його причини та показники. Форми безробіття. Дискримінація праці та її причини. Нерівність в доходах, її причини та показники вимірювання. Соціалізація економіки та форми її прояву. Міжнародна міграція людського ресурсу: причини, види, наслідки.

ТЕМА 10. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Сегментація ринку та її критерії. Класифікація ринків. Ринок засобів виробництва. Ринок землі та нерухомості. Поняття ціни землі та фактори, що впливають на її формування.Ринок товарів та послуг. Ринок капіталу. Ринок людського ресурсу. Ринок інновацій. Регіональні ринки. Поняття міжнародного ринку, його структура та види. Становлення глобального ринку, його суть та ознаки. Взаємодія ринку та держави у сучасній економіці. Економічні функції сучасної держави.

ТЕМА 11. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

Суть суспільного відтворення та його типи. Система національних рахунків та її основні показники. Валовий внутрішній продукт як основний макроекономічний показник. Методи обчислення валового внутрішнього продукту. Валовий національний продукт та його особливості. Національний дохід як сукупний дохід в економіці. Розподіл та перерозподіл національного доходу. Споживання і заощадження. Поняття національного багатства та його структура. Проблема збереження та примноження національного багатства. Доходи населення: суть, джерела, види. Державний бюджет як основний фінансовий план держави. Структура державного бюджету. Проблема дефіциту державного бюджету. Суть податків та їх види. Суть та цілі соціальної політики. Цілі та механізми відтворення людського ресурсу. Роль держави в системі суспільного відтворення. Поняття інтернаціоналізації та глобалізації відтворювальних процесів, їх форми і показники.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Навчальна література:

1.  Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.- К.:Знання-Прес, 2004.

2.  Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навчальний посібник. – К.:Вища школа, 2005

3.  Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Знання, 2006.

4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006

5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа, 2007.- 503 с.

6. Політична економія: Навч. Посібник / С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.

7. Політична економія: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008

8. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навчальний посібник. – К.:Знання 2008

9.  М.О.Ожнюк, О.С.Передерій, Основи економічної теорії: навч.посібник.-К.: Знання, 2008.

10. Основи економічної науки: курс лекцій/ В.С.Савчук, О.О.Бєляєв, К.Т.Кривенко та ін..; за заг. редакцією В.С.Савчука.- К.:КНЕУ, 2011.

11. Основи економічної теорії: Навч. Посібник / С.Д.Дзюбак, О.С.Ривак -  3-тє видання перероблене і доповнене.- К.:Знання, 2014.

Завантажити програму вступних випробувань з економіки.

 

Остання редакція: 15.06.16