Інститут бізнес-освіти

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Мiсiя програми - підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з урахуванням сучасних потреб роботодавців на вітчизняному і закордонних ринках праці.

 

Науковий керiвник - Бондар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор.

Особливості програми, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників: викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи; залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах; проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній; вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій (АССА, СІРА та ін.); формування практичних навиків під час проходження тренінгів; розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.

Випускники програми  отримують разом з дипломом магістра у разі успішного опанування курсів сертифікати: центру сертифікаційного навчання 1С, а також магістерська програма є сертифікованою АССА за рівнями F1-F4, F7.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Підприємництво

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

Модуль 1 - Гроші та кредит

Модуль 2 – Фінанси

9

Бухгалтерський облік

10

Міжнародна економіка

11

Менеджмент персоналу

12 Соцiально-психологiчний тренiнг "Розвиток особистiсних якостей менеджера"

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»

2

Фiнансовий облiк

3

Iнформацiйнi системи i технологii в облiку

4

Управлiнський облiк

5

Облiк i звiтнiсть в оподаткуваннi

6

Аналiз господарськоi дiяльностi

7

Аудит

8

Облiк та фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами

9

Бухгалтерський облiк в управлiннi суб'єктом господарювання

10

Органiзацiя бухгалтерського облiку

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає один з пакетів)

 

Пакет 1

1

Бухгалтерський облiк у прикладних програмних рiшеннях (сертифiкат 1 С)

2

Бюджетування податкiв i зборiв на пiдприємствi

3

Консолiдацiя фiнансовоi звiтностi

4

Податковi спори та судова практика iх вирiшення

5

Стратегiчний управлiнський облiк

6

Система оподаткування пiдприємства

7

Тренінг-курс «Фінансовий облiк»

8

Комплексний тренінг з облiку i опадаткування

 

Пакет 2

1

Бухгалтерський облiк у прикладних програмних рiшеннях (сертифiкат 1 С)

2

Облiк i звiтнiсть суб'єктiв малого пiдприємництва за нацiональними та мiжнародними стандартами

3

Управлiнськi iнформацiйнi системи в аналiзi та аудитi пiдприємства

4

Aдмiнiстрування податкiв i зборiв

5

Державний фiнансовий контроль

6

Облiкова полiтика пiдприємства

7

Тренінг-курс «Iнформацiйнi системи i технологii в облiку»

8

Комплексний тренінг з облiку i оподаткування

Магістерська дипломна робота

 

 

Остання редакція: 13.07.16