Інститут бізнес-освіти

Менеджмент проектів і консалтинг

Мiсiя програми - підготувати фахiвцiв, що матимуть: фундаментальну економічну підготовку, комплексну підготовку в галузі системного управління підприємством, спеціалізацію у сфері управління проектами і консалтингової діяльності. Як визнання якості підготовки відповідних фахівців ця програма пройшла акредитацію в Українській асоціації управління проектами, яка є членом Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA), завдяки чому її випускникам видається міжнародний сертифікат IPMA.

Науковий керiвник програми - БАТЕНКО Людмила Павлівна - професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри стратегії підприємств.

Основні завдання програми: озброїти випускників програми найсучаснішими знаннями та практичними навичками у обраному напрямку професійної підготовки; надати бажаючим можливість розвинути свої якості дослідників-науковців; на основі наближення формату навчання в магістратурі до найкращих західноєвропейських стандартів забезпечити отримання слухачами навичок роботи у команді, обґрунтування та прийняття управлінських рішень та формування проектів їх реалізації, набуття майстерності презентації.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Економiка підприємства

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

Модуль 1 - Гроші та кредит

Модуль 2 – Фінанси

9

Бухгалтерський облік:

Модуль 1 – Бухгалтерський облік

Модуль 2 - Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія (сертифікат)

10

Мiжнародна економiка

11

Менеджмент персоналу

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Проектний аналiз

2

Операцiйний менеджмент

3

Управлiння витратами

4

Iнформацiйнi системи i технологii на пiдприємствi

5

Планування дiяльностi пiдприємства

6

Стратегiчне управлiння пiдприємством

7

Управлiння проектами

8

Правове регулювання дiяльностi пiдприємств

9

Економiка iнновацiй

10

Управління конкурентоспроиожнiстю пiдприємства

11

Соціально-психологічний тренінг "Розвиток особистiсних якостей менеджера"

 

Модуль спецiальноi пiдготовки

1

Бiзнес-дiагностика

2

Економiчне управління підприємством

3

Технологii управлiнського консультування

4

Органiзацiя консалтинговоi дiяльностi

5

Тренінг з iнформацiйних технологiй управлiння проектами

6 Тренiнг з командоутворення i груповоi роботи

 

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає двi дисциплiни)

1

Тренiнг-курс "Формування та використання iнформацiйноi бази пiдприємства в системi IC-УНФ"

2

Економiчне обгрунтування управлiнських рiшень

3

Управлiння розвитком компанii

4

Cтратегiчний проектний менеджмент

Магістерська дипломна робота

Випускники програми працюють на посадах керівників і співробітників департаменту розвитку, департаменту стратегічного розвитку, офісу управління проектами,  менеджерами проектів, координаторами проектів, керівниками програм и координаторами портфелів проектів, проектними аналітиками, адміністраторами проектів.

Остання редакція: 15.07.16