Інститут бізнес-освіти

Міжнародний облік і аудит

Програма «Міжнародний облік і аудит» призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності.

Основними дисциплінами, вивченню яких приділяється суттєва увага, є наступні:

  • Облік і звітність за міжнародними стандартами;
  • Міжнародний аудит;
  • Міжнародне оподаткування;
  • Облік міжнародних операцій

Стовідсоткове забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою та її постійне оновлення відповідно до змін у законодавстві країни у майбутньому, близькість навчального процесу до практичної роботи, постійний творчий пошук сприятимуть високому рівню підготовки кафедрою спеціалістів-магістрів за спеціальністю «Міжнародний облік і аудит».

В процесі навчання на даній магістерській програмі студенти мають набути наступні компетенції: 

  • Володіння знаннями зі змісту та основних вимог національного та міжнародного регулювання режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних стандартів фінансової звітності, аудиторських номенклатур, процедур та доказів.
  • Наявність навичок із застосування міжнародних стандартів для організації процедури складання та трансформації фінансової звітності, а також аналізу та інтерпретації її показників.
  • Вміння організовувати облік відповідних об’єктів підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводити аналіз їх ефективності.
  • Застосування необхідних процедур для планування заходів контролю за фактами, господарськими процесами та ресурсами суб’єктів міжнародного ринку.
  • Наявність навичок з податкового планування та прогнозування перспектив податкового навантаження при виході на зовнішні ринки.

Студенти, які опановують дану програму, можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, дочірніх та асоційованих підприємствах всесвітньовідомих ТНК, обіймаючи при цьому посади від бухгалтерів, які здійснюють облік первинних операцій та помічників аудитора до керівників середньої ланки.

 

 

Остання редакція: 12.02.14