Інститут бізнес-освіти

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Мiсiя програми -  підготувати фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами суб'єктів підприємництва в різних сферах діяльності.

Науковий керiвник програми - Поддєрьогін Анатолій Микитович, кандидат економічних наук, професор. Автор біля 100 наукових праць та підручників у сфері фінансів підприємств, фінансового аналізу, оподаткування.

НАВЧАЛЬНI ДИСЦИПЛIНИ

Особливості програми:

  • Поглиблена фундаментальна підготовка. Базові дисципліни: гроші і кредит, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, фінансовий ринок, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, страхові послуги.
  • Професійно - орієнтована підготовка здійснюється на основі вивчення дисциплін: фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, менеджмент персоналу, страховий менеджмент, оподаткування суб'єктів підприємництва, управління фінансовою санацією підприємств, фінансовий контролінг, управління фінансовими ризиками, фінансове посередництво, фінансовий менеджмент у малому бізнесі.
  • Поглиблена практична підготовка здійснюється при проходженні практики на підприємствах та в організаціях різних галузей економіки, форм власності та організації бізнесу.
  • Програма підготовки магістрів з фінансового менеджменту у сфері бізнесу дозволяє розширити і поглибити знання майбутнього фахівця з врахуванням його професійної орієнтації за рахунок двох пакетів дисциплін за вибором студентів.

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з фінансового менеджменту в сфері бізнесу забезпечується:

  • залученням професорсько-викладацького складу високої кваліфікації;
  • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій, які забезпечують отримання теоретичних знань та необхідних практичних навичок з питань управління фінансами підприємств;
  • використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні дипломних магістерських робіт під керівництвом викладачів високої кваліфікації;
  • проведенням консультативних, проблемних теоретико-методичних занять, тренінгів з управління фінансами підприємств, участю студентів в наукових конференціях з актуальних питань фінансового менеджменту у сфері бізнесу.

Випускники програми працюють керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими контролерами на підприємствах і в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою фінансової стратегії підприємств.

 

 

Остання редакція: 21.07.16